(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có trên 90% xã, phường, thị trấn, trên 80% ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh xuất bản lịch sử truyền thống hoặc kỷ yếu; có trên 70% số đơn vị cấp huyện nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và tái bản lịch sử đảng bộ cấp huyện (1930-2015 hoặc 1930-2020) hoặc xuất bản công trình Đảng bộ cấp huyện qua các kỳ Đại hội.

 

2. Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (CB, CC, VC, LLVT) và người lao động trong doanh nghiệp; ngày 27/9/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết T.ư 7 khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cụ thể như sau:

 

- Từ năm 2018 – 2020: Khu vực công: Kịp thời triển khai thực hiện những quy định về điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và chính sách tiền lương mới gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH T.ư; Nghị quyết số 08/NQ-CP, ngày 24/01/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 06/2/2018 của Tỉnh ủy.

 

Khu vực doanh nghiệp: Triển khai thực hiện quy định về tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, khả năng chi trả của doanh nghiệp; đến năm 2020 mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được phê duyệt.

 

- Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: Khu vực công: Hoàn thành tinh giản biên chế 10% đến năm 2021, góp phần tạo nguồn ngân sách cho cải cách tiền lương. Từ năm 2021 áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với CB, CC, VC, LLVT trong hệ thống chính trị. Năm 2021, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

 

Khu vực doanh nghiệp: Từ năm 2021 thực hiện các quy định của Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động. Thực hiện quản lý lao động tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

 

Các tin khác


Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.