(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có trên 90% xã, phường, thị trấn, trên 80% ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh xuất bản lịch sử truyền thống hoặc kỷ yếu; có trên 70% số đơn vị cấp huyện nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và tái bản lịch sử đảng bộ cấp huyện (1930-2015 hoặc 1930-2020) hoặc xuất bản công trình Đảng bộ cấp huyện qua các kỳ Đại hội.

 

2. Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (CB, CC, VC, LLVT) và người lao động trong doanh nghiệp; ngày 27/9/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết T.ư 7 khóa XII. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cụ thể như sau:

 

- Từ năm 2018 – 2020: Khu vực công: Kịp thời triển khai thực hiện những quy định về điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và chính sách tiền lương mới gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH T.ư; Nghị quyết số 08/NQ-CP, ngày 24/01/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 06/2/2018 của Tỉnh ủy.

 

Khu vực doanh nghiệp: Triển khai thực hiện quy định về tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, khả năng chi trả của doanh nghiệp; đến năm 2020 mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với doanh nghiệp Nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được phê duyệt.

 

- Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: Khu vực công: Hoàn thành tinh giản biên chế 10% đến năm 2021, góp phần tạo nguồn ngân sách cho cải cách tiền lương. Từ năm 2021 áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với CB, CC, VC, LLVT trong hệ thống chính trị. Năm 2021, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của CB, CC, VC bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

 

Khu vực doanh nghiệp: Từ năm 2021 thực hiện các quy định của Nhà nước định kỳ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động và đại diện tập thể người lao động. Thực hiện quản lý lao động tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đến năm 2025 và tiến tới giao khoán nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vào năm 2030.

 

Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.