(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng đoàn; Ban cán sự Đảng; Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư vềnâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 16, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 402, ngày 13/2/2017 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới; Quyết định số 232, ngày 9/6/2016 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân...

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT - XH, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công khai, minh bạch, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong thực hiện giám sát theo tinh thần Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Đổi mới trong phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, kế hoạch phát triển KT - XH, nhiệm vụ QP - AN. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp nói riêng...


Các tin khác


Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.