(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng đoàn; Ban cán sự Đảng; Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư vềnâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 16, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 402, ngày 13/2/2017 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới; Quyết định số 232, ngày 9/6/2016 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân...

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT - XH, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công khai, minh bạch, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong thực hiện giám sát theo tinh thần Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Đổi mới trong phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, kế hoạch phát triển KT - XH, nhiệm vụ QP - AN. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp nói riêng...


Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.