(HBĐT) - Ngày 17/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các Đảng đoàn; Ban cán sự Đảng; Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25, ngày 3/6/2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 114, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư vềnâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 16, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 402, ngày 13/2/2017 của BTV Tỉnh ủy về ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới; Quyết định số 232, ngày 9/6/2016 của BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân...

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT - XH, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công khai, minh bạch, vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong thực hiện giám sát theo tinh thần Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư về công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Đổi mới trong phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, kế hoạch phát triển KT - XH, nhiệm vụ QP - AN. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp nói riêng...


Các tin khác


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động quan trọng

(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên để của HĐND, MTTQ và các tổ chức CT - XH

(HBĐT) - Ngày 14/9/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/9/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 432-CV/TU về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi tiến hành kiểm tra thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Sở GD&ĐT, Sở Công thương, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn. Kết quả trên một số lĩnh vực như sau:

Ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình dư luận xã hội

(HBĐT) - 1- Ngày 28/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 491-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.