(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy định số 20-QĐi/TU điều chỉnh việc gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Báo Hòa Bình, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh.

Để tổ chức thực hiện Quy định nàyl;, BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Quy định này để gửi văn bản đến Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đúng theo quy định, giảm việc gửi văn bản giấy.

Đồng thời, căn cứ Quy định, các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa, bổ sung, điều chỉnh thành quy định gửi, nhận văn bản trên mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị (chú ý quy định rõ trách nhiệm của văn thư trong việc phân phối văn bản đi, đến bằng đường mạng đối với các đơn vị trực thuộc).

Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Tỉnh ủy. Việc thực hiện Quy định số 20-QĐi/TU là một tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị văn phòng khối Đảng, đoàn thể tỉnh.Các tin khác


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động quan trọng

(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên để của HĐND, MTTQ và các tổ chức CT - XH

(HBĐT) - Ngày 14/9/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/9/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 432-CV/TU về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi tiến hành kiểm tra thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Sở GD&ĐT, Sở Công thương, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn. Kết quả trên một số lĩnh vực như sau:

Ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình dư luận xã hội

(HBĐT) - 1- Ngày 28/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 491-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.