(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy định số 20-QĐi/TU điều chỉnh việc gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Báo Hòa Bình, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh.

Để tổ chức thực hiện Quy định nàyl;, BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Quy định này để gửi văn bản đến Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đúng theo quy định, giảm việc gửi văn bản giấy.

Đồng thời, căn cứ Quy định, các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa, bổ sung, điều chỉnh thành quy định gửi, nhận văn bản trên mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị (chú ý quy định rõ trách nhiệm của văn thư trong việc phân phối văn bản đi, đến bằng đường mạng đối với các đơn vị trực thuộc).

Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Tỉnh ủy. Việc thực hiện Quy định số 20-QĐi/TU là một tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị văn phòng khối Đảng, đoàn thể tỉnh.Các tin khác


Bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 30/7, Văn phòng Tỉnh ủy gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(HBĐT) - Ngày 24/7/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định số 18-QĐi/TU về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kết luận quan trọng đối với phát triển KT - XH

(HBĐT) - 1- Ngày 9/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 173-KL/TU về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư

(HBĐT) - Ngày 10/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 890-QĐ/TU về ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Đề án được thực hiện năm từ năm 2018 -2023 với các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn; xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 06/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 172-KL/TU về kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.