(HBĐT) - Ngày 1/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy định số 20-QĐi/TU về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Tỉnh ủy. Quy định gồm 4 chương (Quy định chung; văn bản của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; văn bản của các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện) và 16 điều.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy định số 20-QĐi/TU điều chỉnh việc gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Báo Hòa Bình, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh.

Để tổ chức thực hiện Quy định nàyl;, BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Quy định này để gửi văn bản đến Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đúng theo quy định, giảm việc gửi văn bản giấy.

Đồng thời, căn cứ Quy định, các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa, bổ sung, điều chỉnh thành quy định gửi, nhận văn bản trên mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị (chú ý quy định rõ trách nhiệm của văn thư trong việc phân phối văn bản đi, đến bằng đường mạng đối với các đơn vị trực thuộc).

Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng Tỉnh ủy. Việc thực hiện Quy định số 20-QĐi/TU là một tiêu chí đánh giá thi đua của các đơn vị văn phòng khối Đảng, đoàn thể tỉnh.Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.