(HBĐT) - Ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, gồm:

1. Quy định số 24 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy là: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ cho

(Xem tiếp trang 7)

 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Văn phòng phân công).

2. Quy định số 25 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy các đảng bộ trực thuộc; bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành (đối với Phòng Tổ chức - cán bộ) để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

3. Quy định số 26 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước UBKT Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tham mưu, giúp việc UBKT Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực UBKT Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy và các nhiệm vụ khác, do UBKT Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được Thường trực UBKT Tỉnh ủy phân công).

4. Quy định số 27 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; bộ phận làm công tác chính trị, tư tưởng và các công tác chuyên môn khác có liên quan của các ban, sở, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự và tham gia các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy trực thuộc, các ban, sở, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

5. Quy định số 28 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, bộ phận phụ trách công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

6. Quy định số 29 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; bộ phận làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng ở các sở, ban, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được cử cán bộ, chuyên viên dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

Các Quy định cũng quy định rõ về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc của cơ quan mình, xây dựng, ban hành Quy chế làm việc.

 

 

Các tin khác


Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động cán bộ

(HBĐT) -Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chỉ định tham gia BCH, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, nhiệm kỳ 2016 - 2021; điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động và bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen

(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng, tình hình hoạt động "tín dụng đen” diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, hạn chế phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 51/CT-TU ngày 4/3/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục