(HBĐT) - Ngày 28/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, gồm:

1. Quy định số 24 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy là: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đảng bộ trực thuộc, các sở, ban, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ cho

(Xem tiếp trang 7)

 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Văn phòng phân công).

2. Quy định số 25 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy các đảng bộ trực thuộc; bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành (đối với Phòng Tổ chức - cán bộ) để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

3. Quy định số 26 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước UBKT Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tham mưu, giúp việc UBKT Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực UBKT Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy và các nhiệm vụ khác, do UBKT Tỉnh ủy, Thường trực UBKT Tỉnh ủy giao.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được Thường trực UBKT Tỉnh ủy phân công).

4. Quy định số 27 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; bộ phận làm công tác chính trị, tư tưởng và các công tác chuyên môn khác có liên quan của các ban, sở, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự và tham gia các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy trực thuộc, các ban, sở, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

5. Quy định số 28 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, bộ phận phụ trách công tác dân vận của các đảng bộ trực thuộc để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

6. Quy định số 29 - QĐi/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình.

Trách nhiệm, quyền hạn chung của các đơn vị trực thuộc cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy gồm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; bộ phận làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng ở các sở, ban, ngành để có thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Được cử cán bộ, chuyên viên dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan bàn về nội dung lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình (khi được lãnh đạo Ban phân công).

Các Quy định cũng quy định rõ về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, căn cứ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các đơn vị trực thuộc của cơ quan mình, xây dựng, ban hành Quy chế làm việc.

 

 

Các tin khác


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen

(HBĐT) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và địa bàn tỉnh nói riêng, tình hình hoạt động "tín dụng đen” diễn biến phức tạp. Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, hạn chế phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 51/CT-TU ngày 4/3/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả, ngày 28/1/2019, đồng chí BÙI VĂN TỈNH, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Quy định số 34-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Báo Hòa Bình đăng nội dung chính Quy định này.

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 28/01/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh ban hành Quy định số 34 - QĐi/TU quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (UV BCH) Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

(HBĐT) -Ngày 4/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực h

Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục