(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” tại các địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Các cấp ủy, trực tiếp và thường xuyên là thường trực cấp ủy phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Quan tâm công tác bảo quản, sưu tầm, khai thác tư liệu; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các công trình lịch sử ở các cấp; chú trọng nghiên cứu, biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từng bước hoàn chỉnh hệ thống văn kiện Đảng bộ tỉnh để xuất bản thành văn kiện. Tăng cường nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử chuyên đề của Đảng bộ tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, có trên 90% xã, phường, thị trấn; trên 80% ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh xuất bản lịch sử truyền thống hoặc kỷ yếu; có trên 70% đơn vị cấp huyện nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và tái bản lịch sử đảng bộ cấp huyện (1930 - 2015 hoặc 1930 - 2020) hoặc xuất bản công trình đảng bộ cấp huyện quan các kỳ đại hội...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng bằng hình thức phong phú, sinh động và phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phát huy giá trị của các cuốn sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Chú trọng đưa nội dung lịch sử địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) vào giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương ở Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.

Quan tâm tuyển chọn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử ở cấp tỉnh, cấp huyện đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có kiến thức chuyên ngành, có bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao. Tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng tỉnh Hòa Bình...

P.V

 

 


Các tin khác


Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.