(HBĐT) - Ngày 17/9/2019, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 10- QC/TU về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Quy chế gồm 4 chương, 15 điều.


Trong đó, Quy chế quy định nguyên tắc lãnh đạo, quản lý và thẩm quyền quyết định, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp giải quyết các hoạt động đối ngoại của BTV Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy; Ban Cán sự Đảng; Đảng đoàn; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cơ quan Nhà nước; MTTQ và các tổ chức CT-XH; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, để thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động đối ngoại bao gồm: Đoàn ra, đoàn vào; nhận, tặng các hình thức khen thưởng có yếu tố nước ngoài; đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; gia nhập, rút khỏi các tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập, thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế; trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài; hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền đối ngoại; hoạt động đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước Việt Nam ra nước ngoài và vốn chính thức nước ngoài vào tỉnh.

Nguyên tắc lãnh đạo và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại là: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững chế độ XHCN ở nước ta; sự quản lý, điều hành của chính quyền và công tác phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế. Phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại; hoạt động đối ngoại và công tác đảm bảo QP-AN; thông tin đối ngoại, thông tin trong nước và trong tỉnh; công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng kế hoạch hoạt động; phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các cấp, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm sự hướng dẫn, giám sát, kiểm tra chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống hình thức, lãng phí trong hoạt động đối ngoại...

Quy chế số 10-QC/TU cũng yêu cầu các cơ quan khối Đảng tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, BTV Tỉnh Đoàn; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện. Căn cứ tình hình thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng Quy định quản lý công tác đối ngoại của cơ quan, tổ chức, địa phương mình. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 17/9/2019 thay thế Quy chế số 05-QC/TU, ngày 15/5/2018 của BTV Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

 

Các tin khác


Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 5.000 tỷ đồng

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có Công văn số 596-CV/TU ngày 24/7/2019 chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục