Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày.

 

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp chuyên đề triển khai tổ chức lấy ý kiến góp ý của HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã thành công tốt đẹp.

 

Tại kỳ họp này, chúng ta đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; quán triệt  một cách sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong việc tổ chức lấy ý kiến kiến nhân dân trong tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong các tháng đầu năm 2013, nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức. Các đại biểu đã nghe báo cáo về các nội dung cơ bản Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của QH, Kế hoạch của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của TT HĐND tỉnh triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong tỉnh và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung cơ bản của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Qua thảo luận, các đại biểu đã nêu một số vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung các điều, khoản cụ thể của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cách thức và quy trình tổ chức lấy ý kiến và các biện pháp đảm bảo cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh; đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp quan trọng vào kết quả của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

 

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là một đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng lớn, quan trọng trong nhân dân và cả hệ thống chính trị. Đến thời điểm này, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được 1/3 thời gian, khối lượng công việc cần tiếp tục triển khai là rất lớn. Trong khi đó, ngày Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần, thời gian còn rất ít, nhiều công việc đòi hỏi chúng ta phải tập trung thực hiện ngay trước và sau Tết Nguyên đán để đảm bảo thực hiện đúng nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân của Trung ương và của tỉnh. Vì vậy, tôi đề nghị, sau kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp cần khẩn trương thực hiện một số công việc sau đây:

 

1. Về yêu cầu, quan điểm chỉ đạo

- Yêu cầu của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là phải tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản có tính bản chất của chế độ ta, đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992, về phát huy dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thể chế hóa kịp thời những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Cương lĩnh và các Văn kiện khác của Đảng; hoàn thiện kỹ thuật lập hiến, bảo đảm để Hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản, có tính ổn định, lâu dài.

 

- Quan điểm cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp lần này là phải dựa trên cơ sở tổng kết sâu sắc việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và các đạo luật có liên quan; căn cứ vào định hướng, nội dung của Cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng; kế thừa những quy định của Hiến pháp năm 1992 và của các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung những vấn để thực sự cần thiết, những vấn đề đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có đủ cơ sở, nhận được sự thống nhất cao và phù hợp với tình hình mới đã được văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định.

 

-Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã xác định 9 nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cụ thể đã nêu trong báo cáo về những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (do đồng chí Uông Chu Lưu, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày), tài liệu đã gửi cho các đại biểu tham dự kỳ họp.

 

2. Về công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền

- Công tác tư tưởng và tuyên truyền về việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hướng tới các mục tiêu quan trọng là: Vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo, để khi Hiến pháp chính thức ban hành thực sự là một văn bản kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với yêu cầu cao về tính dân chủ và thực chất. Do đó, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền cần làm rõ nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị; thể hiện thái độ tích cực và tinh thần xây dựng của toàn xã hội đối với việc sửa đổi Hiến pháp, phát huy cao nhất vai trò làm chủ đất nước của nhân dân ta. Vì vậy, mọi người cần thể hiện tính tích cực chính trị, ý thức công dân trong việc nghiên cứu bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, từ đó đóng góp ý kiến một cách tâm huyết, xây dựng và hiệu quả.

 

- Tổ chức quán triệt đến mọi tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo; tạo mọi điệu kiện cần thiết để cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, địa phương mình tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân ở địa phương, đơn vị, địa bàn được tham gia góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Xử lý kịp thời những hành động tán phát tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc, công kích và chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

 

- Phát huy ưu thế của các lực lượng làm công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền (Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử), phối hợp tốt giữa các lực lượng đó để tạo thành sức mạnh tổng hợp; đồng thời sáng tạo, linh hoạt trong phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

 

3. Về công tác chỉ đạo và tổ chức lấy ý kiến nhân dân

Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo TT HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến của đại biểu HĐND, các ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chỉ đạo việc tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong phạm vi địa phương gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, theo nội dung Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 10/1/2013 của TT HĐND tỉnh.

 

Sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các ý kiến tham gia đề nghị gửi trực tiếp về Ban chỉ đạo của tỉnh để tổng hợp, xây dựng báo cáo.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Sửa đổi Hiến pháp là công việc rất hệ trọng của đất nước, cần phát huy tinh thần yêu nước, quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, các ngành, các cấp để Hiến pháp sửa đổi lần này thực sự là một bước tiến mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Với tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị, TT HĐND tỉnh tin tưởng rằng, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

 

Nhân dịp năm mới 2013 đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ sắp đến, thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu, các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV;

Xin trân trọng cảm ơn!


Đầu đề do Báo Hoà Bình đặt

 

 

 

Các tin khác


Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

Xây dựng vùng động lực trở thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển vùng động lực kinh tế (VĐLKT) tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý, sử dụng xe công

(HBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định sử dụng xe công theo quy định tại Quyết định số 32/ 2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 159/ 2015/TT-BTC, ngày 15/10/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ban hành Quy định về việc gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của các cơ quan Đảng tỉnh

(HBĐT) - Thực hiện Thông báo số 1340-TB/VPTU, ngày 18/1/2018 thông báo kết quả buổi làm việc của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với các cơ quan báo chí trong tỉnh, ngày 21/3, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: