• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Hiến pháp
Những điểm mới về nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (Tiếp theo kỳ trước)
Cập nhật: Thứ ba, 13/5/2014 | 3:20:18 Chiều

(HBĐT) - Về Chủ tịch nước (Chương VI): Hiến pháp tiếp tục giữ các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vai trò, vị trí của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Cách thể hiện như vậy phù hợp với bản chất và mô hình tổng thể của bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị của nước ta do Đảng lãnh đạo. Hiến pháp sắp xếp, bổ sung để làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong mối quan hệ với cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; cụ thể như sau:

 

Trong mối quan hệ với Quốc hội: Giữ quy định về thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh và đề nghị UBTVQH xem xét lại pháp lệnh như quy định của Hiến pháp năm 1992 (khoản 1, Điều 88).

 

Trong mối quan hệ với Chính phủ: Giữ quy định về thẩm quyền đề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào Nghị quyết của QH, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ (khoản 2, Điều 88); làm rõ hơn thẩm quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ, yêu cầu Chính phủ bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước (Điều 90).

 

Trong mối quan hệ với TAND, VKSND: Giữ quy định về thẩm quyền đề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao (khoản 3, Điều 88); làm rõ hơn thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán TAND tối cao căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của QH; bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán các tòa án khác để phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp (khoản 3, Điều 88); đồng thời, Hiến pháp bổ sung và làm rõ hơn thẩm quyền của Chủ tịch nước trong việc quyết định đàm phán, ký kết bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức nhân danh Nhà nước; trình QH phê chuẩn điều ước quốc tế hoặc quyết định phê chuẩn, gia nhập điều ước quốc tế theo thẩm quyền do QH quy định (khoản 6, Điều 88); thống lĩnh LLVTND,  giữ chức Chủ tịch Hội đồng QP-AN, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam (khoản 5, Điều 88). Hiến pháp cũng bổ sung quy định mới về Hội đồng QP-AN do Chủ tịch nước làm Chủ tịch có quyền quyết định việc LLVTND tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới (Điều 98).

 

 

(Còn nữa)

 

 

                                                                             PBĐ-TL (TH)

 

 

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 26°C

Nhiệt độ: 20 - 26°C

Nhiệt độ: 21 - 26°C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106055043
Built by ICT Group