(HBĐT) - LTS: Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Đây là một chủ trương lớn cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Để làm rõ các vấn đề liên quan đến đề án, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình” (gọi tắt là Đề án 1084).


PV: Xin đồng chí cho biết sự cần thiết của việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 2.059 xóm, tổ dân phố, trong đó có 297 tổ dân phố và 1.762 xóm. Theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về "tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố” thì xóm thuộc vùng miền núi phải có từ 100 hộ gia đình trở lên; tổ dân phổ phải có từ 150 hộ trở lên. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có 253/297 tổ dân phố có quy mô dưới 150 hộ (chiếm 85,19%). Có 1.164/1.762 xóm có quy mô dưới 100 hộ (chiếm 66,06%).

Thực tế cho thấy, xóm, tổ dân phố phần lớn được hình thành do lịch sử để lại, có quy mô quá nhỏ, không đồng đều, chưa đảm bảo các tiêu chí phân loại theo quy định hiện hành. Việc huy động tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, hạ tầng KT-XH, hệ thống phúc lợi công cộng rất khó khăn.


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1084 phát biểu chỉ đạo việc triển khai đề án điểm tại các huyện.

Xu hướng tăng dần về số lượng, kinh phí chi trả phụ cấp cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở xóm, tổ dân phố. Mỗi xóm hiện có 5 tổ chức đoàn thể được khoán hỗ trợ kinh phí hoạt động là 0,1 hệ số lương cơ sở/1 tổ chức/tháng. Tổng kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hỗ trợ các tổ chức đoàn thể khoảng 150 tỷ đồng/năm.

Do đó, việc sáp nhập xóm, tổ dân phố là cần thiết, qua đó nhằm sắp xếp lại bộ máy xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời giảm biên chế, giảm chi phí hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ. Huy động tập trung nguồn lực; nâng cao trình độ, trách nhiệm và tăng mức thu nhập cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động công tác ở cơ sở.

PV: Xin đồng chí cho biết đề án sẽ được triển khai qua các bước như thế nào?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Đây là một chủ trương lớn, cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tuy nhiên, đề án sẽ có tác động lớn đến tổ chức, hoạt động và tâm lý cán bộ hệ thống chính trị ở cơ sở. Do đó, các bước thực hiện đề án cần được tổ chức thực hiện tuần tự, cẩn trọng. Trước tiên, UBND các cấp đã thống nhất với Thường trực cấp ủy, HĐND, UBMTTQ cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo ở cấp mình.

UBND cấp xã sẽ có trách nhiệm thực hiện việc rà soát để xác định các xóm, tổ dân phố thỏa mãn điều kiện sáp nhập, báo cáo UBND cấp huyện. UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo BTV cấp ủy cùng cấp và báo cáo UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh xem xét sẽ cho chủ trương, chỉ đạo cơ sở triển khai.

UBND cấp xã sẽ trực tiếp xây dựng và thực hiện đề án sáp nhập. Lưu ý trong quá trình sáp nhập, các cấp phải quan tâm tuyên truyền, phổ biến, làm rõ mục tiêu, yêu cầu, lợi ích của việc sáp nhập, nhất là phương án của đề án sáp nhập, từ đó vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ủng hộ chủ trương thực hiện. Một nội dung quan trọng cần nghiêm túc thực hiện trong quá trình triển khai đề án đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri.

Trước mắt, khi thực hiện thí điểm, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã rà soát toàn bộ xóm, tổ dân phố của địa phương. Mỗi huyện, thành phố chọn 2 đơn vị hành chính cấp xã để triển khai thực hiện làm điểm bắt đầu từ quý III/2017. Dự kiến, sau khi hoàn thành đề án sẽ giảm khoảng 209 xóm, tổ dân phố và kinh phí chi trả phụ cấp giảm 15 tỷ đồng/năm.

PV: Thưa đồng chí, việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố sẽ ảnh hưởng lớn đến tổ chức, hoạt động và tâm lý cán bộ ở cơ sở. Vậy tỉnh có những chỉ đạo gì để triển khai đề án đảm bảo mục tiêu đề ra?

Đồng chí Bùi Văn Cửu: Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải có quyết tâm cao, nhất quán trong nhận thức từ cán bộ, đảng viên về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia, tạo sự đồng thuận cao để nghiêm túc thực hiện chủ trương, thống nhất phương án sáp nhập xóm, tổ dân phố.

Việc rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện, sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố phải đảm bảo theo trình tự, quy định và nội dung chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh. Việc sáp nhập, kiện toàn phải đảm bảo hợp lý khách quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tránh việc áp đặt trái với quy định.

Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo ổn định an ninh chính trị, TTATXH; không làm gián đoạn và ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị, quản lý Nhà nước. Cấp ủy chính quyền, các hội, đoàn thể phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động để hạn chế việc sáp nhập, kiện toàn gây tâm lý hoang mang, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Dương Liễu (thực hiện)

Các tin khác


Tân Mỹ, xây dựng nhà sàn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

(HBĐT) - Năm 2016, xã Tân Mỹ là một trong năm xã của huyện Lạc Sơn đã cán đích trong chương trình xây dựng NTM. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng nhà sàn bê tông là việc là có ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quá công tác quán lý, bảo vệ rừng của người dân nơi đây

Giảm nghèo bền vững trên vùng đất khó Yên Thủy

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Tiệp, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thuỷ cho biết: Những năm qua, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. 

Lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(HBĐT) - Cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), chúng tôi đến thăm mô hình nuôi bò sữa của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Trại Sáu.

Đảng bộ xã Tòng Đậu (Mai Châu): Nghị quyết chuyên đề gắn chặt với thực tiễn cơ sở

(HBĐT) - Xóm Rút, xã Tòng Đậu (Mai Châu) có 98 hộ dân với 326 nhân khẩu, hầu hết là các hộ di dân vùng lòng hồ sông Đà. Năm 2005, trong xóm nổi lên hiện tượng nhiều thanh niên ngại lao động, bị lôi kéo sử dụng, buôn bán chất ma túy. Có thời điểm, người nghiện ở địa bàn lên tới con số 15 (chiếm trên 7% dân số của xóm lúc bấy giờ). Đồng chí Đinh Văn Long, Bí thư Đảng bộ xã Tòng Đậu cho biết: Khi đó, Đảng bộ, chính quyền xã nhận định, nếu không kịp thời ngăn chặn, đây sẽ trở thành "điểm nóng”.

Khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 26-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại", nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017). Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 11-10, sau bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc. Nhân Dân điện tử trân trọng đưa toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.