(HBĐT) - Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ KT-XH.


Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành các Kế hoạch tập trung chỉ đạo các Nghị quyết của T.Ư lồng ghép với Chỉ thị số 05-CT/TW như Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 10/1/2018, Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 25/9/2018 về thực hiện NQ T.Ư (khóa XI, XII) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 125-KH/TU triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định số 34-QĐ/TU ngày 28/1/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc trên toàn Đảng bộ. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cấp, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện. Đã thực hiện nhiều giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung giải quyết có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề bức thiết, phát sinh, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị.


Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) là đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 05 CT/TW gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI). Ảnh: Cán bộ bộ phận "một cửa" UBND xã phục vụ tốt nhu cầu người dân đến giao dịch.

Tỉnh ủy đã đổi mới mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành, xác định những trọng tâm đột phá để chỉ đạo, gắn việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch nhiệm vụ với trách nhiệm người đứng đầu, phân công đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm, hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch cam kết.

Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức giao ban chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vấn đề khó khăn, vụ việc bức xúc được dư luận quan tâm, điển hình như: Cơ bản giải quyết việc đền bù giải phóng hành lang giao thông đường 12B kéo dài nhiều năm; giải quyết tranh chấp đất của người dân ở Thung Mường, xã Tú Sơn (Kim Bôi); chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - Hòa Bình, khu công nghiệp Mông Hóa… BTV Tỉnh ủy quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể, tập trung nguồn lực, phân công cá nhân phụ trách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tinh thần, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên. Tỉnh từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm với công việc, thực hiện phương châm trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt. Công tác phối hợp thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân được cải thiện rõ rệt, vận hành theo hướng bộ máy hành chính sang phục vụ doanh nghiệp và người dân thay vì quản lý. Tỉnh đã thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ diện BTV cấp ủy các cấp quản lý; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành. Tỉnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết số 18, 19-NQ/TU về tổ chức sắp xếp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Đã sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thực hiện tinh giản 1.780 biên chế/3.372 chỉ tiêu biên chế phải giảm đến năm 2021, đạt 52,78% (10% trên tổng biên chế được giao năm 2015).

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và người dân, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh đã xây dựng 2.588 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nhân rộng các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư. Số lượng, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tăng dần từng năm, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được các cấp, ngành quan tâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các Nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế khá, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân khu vực miền núi phía Bắc. Các tiềm năng, lợi thế trong công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đang từng bước được khai thác hiệu quả, tạo đà phát triển bền vững. Chương trình nông thôn mới, thu hút đầu tư, môi trường kinh doanh đều đạt được những kết quả quan trọng, là tỉnh đầu tiên có huyện đạt chuẩn nông thôn mới ở khu vực miền núi phía Bắc. Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2017.

Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các Nghị quyết của T.Ư Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trách nhiệm, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, quyết liệt triển khai các giải pháp đột phá, phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu khó đạt, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

 

Lê Chung


Các tin khác


Xã Phú Lão coi trọng chất lượng trong kết nạp đảng viên

(HBĐT) - Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, toàn Đảng bộ xã Phú Lão (Lạc Thủy) kết nạp được 7 đảng viên mới. Song, con số này liên tục giảm trong các năm 2016, 2017 và 2018. Cụ thể, Đảng bộ xã chỉ phát triển được lần lượt 5; 4; 5 đảng viên qua mỗi năm.

Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu” ở xã Toàn Sơn

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Lửng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Toàn Sơn (Đà Bắc) khẳng định: Những năm qua, phong trào "CCB gương mẫu” luôn được Hội CCB xã phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện, Hội CCB xã có 5 chi hội với 118 hội viên. Để thực hiện hiệu quả phong trào, cán bộ, hội viên CCB xã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, phong trào của địa phương như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Khi Nghị quyết bắt nguồn từ thực tiễn

(HBĐT) - Huyện Tân Lạc có diện tích đất nông nghiệp trên 8.600 ha, trong đó đất trồng lúa chiếm trên 51%. Tuy nhiên, giá trị sản xuất từ lúa không cao, chưa thành hàng hóa, nếu chỉ độc canh cây lúa thì đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2014, BTV Huyện ủy Tân Lạc đã ban hành Nghị quyết số 12 về đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất lúa kém hiệu quả, giai đoạn 2014 - 2020. Gần 5 năm triển khai, Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, căn bản, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. 

Huyện Kỳ Sơn nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết: Cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát (KT, GS) theo chương trình KT, GS năm 2019; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy định, không phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc…

Đảng bộ xã Địch Giáo phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) có 262 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên trong xã đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển kinh tế giúp Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Huyện Cao Phong thiết thực làm theo lời Bác

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Cao Phong được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị. Cao Phong có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa và sâu sắc trên các lĩnh vực đời sống KT-XH của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục