Ứng cử viên Hoàng Công Linh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoà Sơn Được bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri tại nơi cư trú. Tham gia các hoạt động của HĐND; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp xây dựng dự án luật, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hiệu lực quản lý của chính quyền. Tôi sẽ tích cực thu thập các thông tin, ý kiến, nguyện vọng do cử tri và Nhân dân để phản ánh lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Sau các kỳ họp HĐND tỉnh, tôi sẽ báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung của kỳ họp để cử tri và Nhân dân nắm, kiểm tra, theo dõi, giám sát; khi được các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội thông báo kết quả trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri, tôi sẽ thông báo kịp thời, chính xác để cử tri biết, phối hợp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức liên quan nhanh chóng giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

- Thường xuyên học tập nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tu dưỡng về phẩm chất chính trị; chấp hành nghị quyết của Đảng; tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; rèn luyện đạo đức, lối sống xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 - Nghiên cứu, nắm chắc tình hình đất nước, địa phương, những vấn đề đang đặt ra ảnh hưởng tới cuộc sống của Nhân dân; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản, pháp luật mà HĐND ban hành phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả cao; tham gia các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực bộ máy Nhà nước.

  - Giữ mối liên hệ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để nắm tình hình và giải đáp nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến và đề xuất kiến nghị chính đáng của cử tri; phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri và đề xuất giải pháp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; gắn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng, phát huy hiệu lực của Nhà nước và các tổ chức quần chúng. Chịu sự giám sát của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh, là gốc của thắng lợi.

- Trở thành đại biểu dân cử là đại diện cho Nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo QP-AN của địa phương.

Ứng cử viên Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Là đại biểu HĐND tỉnh trong 5 năm qua, đặc biệt từ tháng 11/2020, tôi được HĐND tỉnh bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nên tôi ý thức rất rõ về vinh dự cũng như trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Tôi luôn trăn trở, làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, làm thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu tái cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh với chương trình hành động như sau:

Trước hết, với vai trò Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh, tôi sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm cùng tập thể BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Cùng các đại biểu HĐND tích cực đề xuất, góp ý, tham mưu và tham gia quyết định để HĐND tỉnh kịp thời ban hành những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn 2021-2026. Trong đó chú trọng:

Phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương, phục vụ Nhân dân của người cán bộ, đảng viên. Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân góp phần bồi đắp, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị ứng cử. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; gần gũi, sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân nhằm kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo để những quyết sách của tỉnh phù hợp mong muốn, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện chức năng giám sát của đại biểu HĐND cùng với tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát trong Đảng góp phần ngăn chặn, phát hiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham nhũng, lãng phí và đôn đốc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống.  

Quan tâm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là các chính sách trong xây dựng nông thôn mới để người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng thành tựu của nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, bảo vệ môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Phát triển liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác.

Tăng cường thực hiện các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ nhằm tạo việc làm cho con em nông dân, từng bước thu hút dân số vào sống, làm việc trong đô thị, đô thị hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường ở nông thôn. Từ đó, từng bước giải quyết việc làm tại chỗ cho Nhân dân. Tăng cường các chính sách tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng Nam Lương Sơn

Với trách nhiệm là người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 9 thuộc huyện Lương Sơn, tôi cam kết sẽ cùng tập thể BTV Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiệu hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với các giải pháp tạo điều kiện để thu hút các dự án đầu tư, nhằm tận dụng thời cơ và phát huy lợi thế của huyện Lương Sơn. Phối hợp với tập thể BCH Đảng bộ huyện quyết tâm xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Huy động mọi nguồn lực phấn đấu đến trước năm 2025, Lương Sơn trở thành thị xã. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao tại các xã không nằm trong đề án quy hoạch lên phường. Phát triển kết cấu hạ tầng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải phóng mặt bằng nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ.

Thường xuyên đôn đốc, nắm bắt tình hình thực tiễn, tiếp tục đề xuất, phản ánh với HĐND tỉnh những vấn đề bức thiết như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng; quản lý đô thị... Quan tâm tới chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với mục tiêu thoát nghèo bền vững; vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh...

Chủ động, tích cực phản ánh, đề xuất, đôn đốc các cơ quan thực hiện, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, mong muốn của cử tri huyện nhà.

Ông Nguyễn Thể Thao, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Liên SơnNếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu được Nhân dân giao phó. Tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, gần gũi, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, đóng góp của cử tri, điều hành các hoạt động của Ủy ban MTTQ.

Với trách nhiệm là Chủ tịch UB MTTQ xã Liên Sơn và vai trò người đại biểu HĐND, tôi nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức CT-XH, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT- XH, QP-AN. Đặc biệt quan tâm các vấn đề sau:

Một là: Cần xây dựng quy hoạch về giao thông, vùng phát triển kinh tế, khu sản xuất tập trung.

Hai là: Tỉnh cần có cơ chế thông thoáng để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo vùng thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa phương làm sao xứng đáng với lợi thế, tiềm năng của khu vực liền kề với cửa ngõ và đường Hồ Chí Minh đi qua.

Ba là: Tập trung giải quyết, khắc phục tình hình ô nhiễm môi trường của các công ty, doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng, cần ưu tiên hỗ trợ bà con khu dân cư chịu ảnh hưởng về môi trường. Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội; tích cực chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bốn là: Tập trung lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, giải quyết vấn đề bức xúc, lo lắng trong Nhân dân để Nhân dân an tâm lao động, sản xuất cho lợi ích của địa phương, góp phần làm cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Minh Tiện, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lâm SơnTôi rất vinh dự được Đảng uỷ xã Lâm Sơn giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Uỷ ban MTTQ tỉnh hiệp thương đưa vào danh sách chính thức là người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên được phân công thực hiện. Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Thứ nhất: Phát huy làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, tích cực gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe, tổng hợp các ý kiến của cử tri và Nhân dân để đề xuất với Đảng, các cấp chính quyền về nguyện vọng mà cử tri và Nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân… thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp HĐND.

Thứ hai: Không ngừng tu dưỡng đạo đức, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tập hợp, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chính quyền địa phương, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Thứ ba: Để thực hiện trách nhiệm với cử tri và Nhân dân, tôi sẽ cố gắng nỗ lực làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác. Gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Ứng cử viên Bùi Quang Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng nghiên cứu, học hỏi để làm tốt nhiệm vụ của người đứng đầu Đảng bộ huyện, vừa đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Với trách nhiệm của Bí thư Huyện ủy, tôi sẽ phối hợp với các cấp, các ngành và Nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI. Cùng với BCH Đảng bộ huyện bổ sung các nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh, của huyện; đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề ra.

Chủ động đóng góp ý kiến và giám sát xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân, dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từ đó, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới HĐND tỉnh, tới các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri; cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý, bổ sung cho tỉnh, cho huyện ban hành những nghị quyết theo quy định và sát với tình hình thực tế. Đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ huyện, đặc biệt là các xã vùng Nam Lương Sơn và các xã vùng lân cận.

Xây dựng lộ trình, từng bước lãnh đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người cán bộ là trọng dân, gần dân, học dân, thực sự có trách nhiệm với dân. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ô nhiễm môi trường; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tồn tại đất nông, lâm trường trả ra cho địa phương quản lý; các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; công tác giải quyết việc làm cho lao động…

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thông qua các đề án tập trung huy động nguồn lực nâng cấp thị trấn Lương Sơn, xã Lâm Sơn, Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh và Cư Yên đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường; đề án về việc tập trung huy động nguồn lực nâng cấp xã Thanh Cao đạt tiêu chí đô thị loại V, sớm hình thành thị trấn trong giai đoạn 2020 - 2025; đề án xây dựng huyện Lương Sơn trở thành thị xã trước năm 2025. 

Chỉ đạo tổ chức điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới phù hợp với giai đoạn tới và đảm bảo theo quy định. Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đối với những xã không nằm trong đề án nâng cấp đơn vị hành chính lên cấp phường và thị trấn). Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ...

Tôi sẽ cùng với tập thể BCH Đảng bộ huyện quyết tâm xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến trước năm 2025, Lương Sơn trở thành thị xã, hướng tới phát triển huyện Lương Sơn trở thành thành phố thông minh, là nơi đáng sống của mọi người. Phát triển kết cấu hạ tầng. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải phóng mặt bằng nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị. Phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động.

Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy và UBND tỉnh phương án quy hoạch huyện để tích hợp với quy hoạch của tỉnh, với mục tiêu trọng tâm là đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giải quyết lao động, việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là đối với người dân vùng Nam Lương Sơn

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, trong đó tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, cấp thiết; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông quan trọng mang tính đột phá trong phát triển KT-XH như đường đô thị, đường đến các khu, cụm công nghiệp; hệ thống lưới điện; hạ tầng công nghệ thông tin; dịch vụ tiện ích tín dụng; hạ tầng thương mại dịch vụ; các dự án hạ tầng các xã khu vực Nam Lương Sơn như điện, đường, trường, trạm...

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử.

Chú trọng công tác hướng nghiệp, liên thông trong giáo dục, đào tạo. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.  Quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Chú trọng công tác lãnh đạo xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ gắn với xây dựng nông thôn mới, kết hợp hiệu quả giữa phát triển KT-XH với QP-AN. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi luôn cầu thị lắng nghe, phấn đấu, nỗ lực vì mục tiêu chung để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân.

T.T (TH)


Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục