Ứng cử viên Trần Ánh Dương, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) Với kinh nghiệm 5 năm là đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi có nhiều thuận lợi để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND tỉnh, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri, Nhân dân huyện Lạc Thủy với HĐND tỉnh. Nếu được cử tri huyện Lạc Thủy tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi cam kết sẽ tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động của mình, cụ thể như sau:

Một là: Luôn giữ gìn tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy trách nhiệm nêu gương; chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; chấp hành sự phân công của tổ chức, phục tùng sự giao phó của Nhân dân; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân huyện Lạc Thủy tại diễn đàn HĐND tỉnh.

Hai là: Chủ động tham mưu đề xuất HĐND tỉnh những quyết sách hợp lòng dân, các chính sách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tích cực tham gia giám sát đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương trong thực thi các chính sách liên quan đến chế độ, chính sách của người dân. Thông qua đó, có kiến nghị xác đáng để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Ba là: Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia giám sát, chất vấn hiệu quả đối với những vấn đề do thực tiễn đặt ra và cử tri quan tâm; thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại các phiên họp, kỳ họp và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Thường xuyên theo dõi các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ cử tri trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh; kịp thời đề xuất với HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết đúng, sát với tình hình thực tế và xuất phát từ những vấn đề đang nổi cộm, cấp bách tại tỉnh.

Bốn là: Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy để nắm bắt kịp thời tình hình KT - XH; giữ mối liên hệ, lắng nghe ý kiến của cử tri; chủ động thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; dành quỹ thời gian thỏa đáng để đi cơ sở, trực tiếp tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, những vấn đề nổi cộm, cấp bách tại huyện để đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Năm là: Trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tôi sẽ tập trung quan tâm, chủ động đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết các vấn đề về lĩnh vực kinh tế (như công tác phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư sản xuất, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, công tác quản lý và sử dụng đất đai, nâng cao chất lượng điện năng ở nông thôn, phát triển hạ tầng du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông...); phát triển nông nghiệp (như công tác dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, quản lý VSATTP, xử lý rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường...); văn hóa - xã hội (như công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, quản lý và phát triển dịch vụ tại các điểm du lịch, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và thu nhập cho lao động tại địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, chính sách cho các đối tượng người có công, đồng bào dân tộc thiểu số…).


Ứng cử viên Nguyễn Thu Hằng, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc ThuỷVới nhiệm vụ được giao là người đứng đầu cơ quan quản lý Vhà nước về lĩnh vực GD&ĐT trên địa bàn huyện, người đại diện cho cử tri và Nhân dân địa phương, tôi xin hứa tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Tham mưu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ngành GD&ĐT, trong đó, tập trung các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, gắn với thi đua khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, quan tâm đầu tư phát triển giáo dục vùng khó khăn, giáo dục dân tộc. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ giáo viên - học sinh. Bên cạnh đó, tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường lớp học đồng bộ hơn, tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên, nhất là những học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh được sống và học tập trong môi trường ngày càng tốt hơn.

Hai là: Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn; triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đẩy mạnh thực hiện dân chủ, tăng cường kỉ cương trường học gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, rèn luyện học sinh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh ở các cấp học. Phấn đấu duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng học sinh giỏi, tỉ lệ lên lớp và đỗ tốt nghiệp đạt từ 94 - 99%.

Ba là: Duy trì và nâng cao chất lượng các trường học đã đạt chuẩn trên địa bàn và tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn huyện có trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 87,8%.

Bốn là: Tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực và "bệnh” thành tích trong giáo dục, cũng như những vấn đề còn tồn tại trong ngành giáo dục. Ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; chú trọng giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống cho học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn trong các đơn vị trường học. Tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, chấn chỉnh công tác thu, chi trong các cơ sở giáo dục, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa, tiến tới xoá bỏ tình trạng lạm thu trong nhà trường.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh với tinh thần và trách nhiệm là một đại biểu HĐND, tôi sẽ có kế hoạch sắp xếp công việc khoa học để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện tu dưỡng phong cách, lối sống bản thân và gia đình, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại các kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó, HĐND đưa ra những chính sách, quyết sách phù hợp với tình hình phát triển KT - XH của địa phương.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp HĐND, nghiên cứu tham gia đóng góp vào các vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức, bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh của xã hội

Ứng cử viên Bùi Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy


Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn, bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; với vai trò là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, lại vừa là đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

1. Trên cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tôi sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng hết sức mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt vai trò nêu gương và chức trách, nhiệm vụ được phân công theo quy chế làm việc của tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển KT - XH nhanh, bền vững; để phấn đấu đến năm 2025, huyện Lạc Thuỷ thuộc tốp đầu của tỉnh.

2. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt vai trò của người đại biểu dân cử, giành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và Nhân dân để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của Nhân dân, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những yêu cầu của cử tri và Nhân dân quan tâm. Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, các buổi tiếp xúc cử tri và phản ánh đến HĐND tỉnh và các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo và kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề mà cử tri đang hết sức quan tâm như: Vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên khoảng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, môi trường; vấn đề tội phạm, tai tệ nạn xã hội, nhất là tín dụng đen, cờ bạc, số đề…

3. Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, thực hành tiết kiệm, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất nội bộ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, nâng cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực vận động Nhân dân, gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ những nhiệm vụ trên, tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, là vinh dự và trách nhiệm khi ứng cử đại biểu HĐND. Vì vậy, dù trên cương vị công tác hiện tại hay khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm bản thân là phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ứng cử viên  Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnhNếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tôi cam kết sẽ thực hiện Chương trình hành động như sau:

Trước hết: Tôi sẽ chủ động, tích cực tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời nói lên tiếng nói của Nhân dân tại diễn đàn HĐND tỉnh; đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chức năng các vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Tôi cam kết sẽ dành thời gian, công sức thích đáng để đi cơ sở, sâu sát với người dân và để được trực tiếp lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Thứ hai: Tôi cam kết phấn đấu, nỗ lực hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:

+ Với vai trò là Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tôi sẽ nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở tốt hơn, công khai, minh bạch, dân chủ hơn. Từ đó sẽ phát huy và nâng cao tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước theo hướng "gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và giải quyết kịp thời những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân”.

+ Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi sẽ chủ động phối hợp với các đoàn thể Nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ; lãnh đạo MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cùng với các cấp, các ngành phấn đấu sớm đưa huyện Lạc Thủy về đích NTM, xây dựng các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, chính sách đối với người nghèo, chính sách đối với người có công, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số…

Thứ ba: Hiện nay, tỉnh nói chung và huyện Lạc Thủy nói riêng vẫn còn không ít địa bàn khó khăn, trong khi lại có nhiều tiềm năng để phát triển KT - XH. Do đó, tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu thực tế, cùng các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể địa phương nghiên cứu, đề xuất những chính sách thích hợp nhằm thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Cụ thể, tôi quan tâm 3 vấn đề:

1. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế. Là Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách huyện Lạc Thủy, tôi sẽ cùng với các đồng chí trong BTV Huyện ủy nghiên cứu, đề ra các chủ trương, chính sách, giải pháp hiệu quả, thu hút các nhà đầu tư, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. Mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết. Tôi sẽ cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, kịp thời thông tin tới Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân đối với chủ trương, chính sách phát triển; thu hút và phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo…; thực hiện dân chủ, đảm bảo công bằng xã hội.

3. Xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh toàn diện. Tôi sẽ cùng với tập thể BTV Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện; phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên; thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức CT - XH và Nhân dân đối với cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên.


Ứng cử viên Lê Thị Nga, Giáo viên trường Mầm non xã Đồng TâmVới vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được Luật tổ chức quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được Nhân dân giao phó, cụ thể là:

 Đối với nhiệm vụ chuyên môn:

- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: Gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em.

- Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

 Đối với cử tri và Nhân dân:

- Giám sát việc thực hiện các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để đảm bảo mọi chế độ của Nhà nước đều được thực hiện và công bằng đối với mọi trẻ.

- Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

- Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền KT - XH địa phương phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục, ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích, điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

Ứng cử viên Đinh Thị Hồng Nhung, Tổ trưởng chuyên môn trường TH&THCS xã Khoan DụLà một giáo viên, tôi luôn trăn trở những khó khăn mà huyện Lạc Thủy nói chung và các xã thuộc đơn vị bầu cử nói riêng. Tôi mong muốn được đồng hành và chia sẻ cùng các đồng chí. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xác định ưu tiên tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Trước hết, tôi tiếp tục tích cực tu dưỡng, rèn luyện để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, để tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị và đề xuất của cử tri đối với các cấp chính quyền về những vấn đề cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực GD&ĐT và các lĩnh vực khác.

2. Đối với ngành GD&ĐT của huyện, tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tập thể ngành để có những giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là triển khai có hiệu quả chương trình GDPT 2018 đã và đang triển khai thực hiện.

3. Với vai trò một nữ ứng cử viên, tôi rất quan tâm đến bình dẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực GD&ĐT, lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền việc thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, đặc biệt trẻ em nữ, phối hợp để hỗ trợ về kiến thức pháp luật cho phụ nữ, chống hành vi bạo lực gia đình, tiến tới bình đẳng giới và luôn vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

4. Để xứng đáng là một đại biểu HĐND, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri. Dù ở cương vị nào cũng vẫn tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ của mình cho cộng đồng. Là nữ ứng cử viên và là một giáo viên thuộc ngành GD&ĐT huyện nhà, tôi quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tất cả cử tri, đặc biệt là cử tri nữ. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của các cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp sức vào sự phát triển của huyện Lạc Thủy và tỉnh Hòa Bình.                                                                      

Ứng cử viên Lê Thị Quỳnh, giáo viên trường Mầm non thị trấn Chi NêNếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xác định sẽ ưu tiên thực hiện một số trọng tâm sau:

- Tích cực tu dưỡng và rèn luyện để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

- Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực. Xây dựng hệ thống chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

- Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Để làm tròn trách nhiệm của một người giáo viên nhân dân và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và Nhân dân những người đã tin tưởng, tín nhiệm. Tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Ứng cử viên Bùi Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chínhNếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy kinh nghiệm của bản thân để xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, dân chủ, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Tôi cam kết sẽ thực hiện Chương trình hành động như sau:

Một là: Tôi sẽ chủ động, tận dụng mọi cơ hội để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời nói lên tiếng nói của Nhân dân tại diễn đàn HĐND tỉnh. Tôi cam kết sẽ dành thời gian đi cơ sở, sâu sát thực tế để được trực tiếp lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Hai là: Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực nghiên cứu, học tập bổ sung kiến thức để hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh.

Ba là: Tôi tin tưởng bản thân sẽ có những đóng góp ý kiến thiết thực vào các hoạt động của HĐND tỉnh trong việc quyết định các nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong việc quyết định các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, chế độ, chính sách cho người dân, công tác quản lý tài chính, quản lý ngân sách các cấp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sẽ tham gia cùng cấp ủy, chính quyền của huyện tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bốn là: Với mong muốn cùng với các cấp ủy, chính quyền đưa ra nhiều giải pháp cho phát triển KT - XH địa phương, tôi sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh nói chung và của huyện Lạc Thuỷ nói riêng.


T.S  (TH)


Các tin khác


Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về "Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng"… Đặc biệt, lần đầu tiên Tỉnh uỷ ban ngành nghị quyết chuyên đề về công tác KT, GS. Đó là ngày 28/12/2016, Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU và Đề án số 378-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh.

Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

(HBĐT) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Báo Hoà Bình trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận:

Thị trấn Mãn Đức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm xã Mãn Đức, Quy Hậu và thị trấn Mường Khến. Đảng bộ xã có hơn 1.000 đảng viên, có cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị và ở khu vực nông thôn, nhận thức không đồng đều. Chính vì vậy, để thực hiện các nghị quyết của Đảng có hiệu quả, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ thị trấn.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên B. là đảng ủy viên, Phó Bí thư chi bộ phòng T, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện X có vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ phòng T đã báo cáo cấp ủy cấp trên và xem xét xử lý kỷ luật đối với đảng viên B. bằng hình thức kỷ luật khiển trách. Vậy, chi bộ phòng T xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí B. như vậy đúng thẩm quyền hay không?

Huyện Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cao Phong đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, hoàn thành có chất lượng các chương trình KTGS đề ra, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục