(HBĐT) - Ngày 24/7/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định số 18-QĐi/TU về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, quy định về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn đối với từng chức danh cụ thể; quy định tiêu chí về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật,tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiêu chí xếp loại, thẩm quyền, phương pháp, quy trình và thời hạn đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Để tổ chức thực hiện Quy định số 18-QĐi/TU, BTV Tỉnh ủy yêu cầu:

-Căn cứ Quy định này của BTV Tỉnh ủy, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp sát hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cấp mình.

-Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định; định kỳ tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo BTV Tỉnh ủy.

- Quy định này thay thế Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 243- QĐ/TU, ngày 29/6/2016 của BTV Tỉnh ủy.

Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.