(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.


 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp Lương Sơn sản xuất – kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

 

Quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là: Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa phát triển chiều rộng và chiều sâu; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, lao động; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với bảo vệ môi trường và phòng, chống biến đổi khí hậu. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giảm dần và loại bỏ công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nhằm tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Coi công nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế; tập trung thu hút phát triển các ngành công nghiệp: Công nghệ cao, chế tạo, hỗ trợ, vật liệu xây dựng... Chủ yếu dựa trên nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI và đầu tư trong nước; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành mục tiêu CNH - HĐH; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chiều sâu, hướng đến phát triển công nghiệp bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển hiện đại.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt trên 63%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt khoảng 40%. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 48%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 10,5%/năm (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 12%/năm). Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trong tổng lao động đạt khoảng 30%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ trong các thành phần kinh tế đạt trên 75%. Hoàn thiện và khai thác hiệu quả 100% khu, cụm công nghiệp; phát triển một số doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Chương trình hành động đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, gồm: (1) Chính sách phân bố không gian, chuyển dịch cơ cấu và phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên. (2) Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp. (3) Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp và nguồn nhân lực công nghiệp. (4) Chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp. (5) Chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp. (6) Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp.

 

P.V


Các tin khác


Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: