(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố QP-AN; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019: (1) Tăng trưởng kinh tế 9,5%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,28%; dịch vụ tăng 7,9%. (2)Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm 20,61%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 50,02%; khu vực dịch vụ chiếm 29,37%. (3) GRDP bình quân đầu người: 55,01 triệu đồng. (4) Tổng đầu tư toàn xã hội: 16.435 tỷ đồng. (5) Tổng thu ngân sách Nhà nước: 3.810 tỷ đồng. (6) Giá trị xuất khẩu: 790 triệu USD; giá trị nhập khẩu: 635 triệu USD. (7) Số doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký thành lập mới: 550 doanh nghiệp, hợp tác xã. (8) Tỷ lệ đô thị hoá: 23,01%. (9) Có thêm 06 xã về đích nông thôn mới; số tiêu chí nông thôn mới trung bình trên 1 xã tăng 1 tiêu chí (đến hết năm 2019 trung bình 1 xã đạt 14 tiêu chí); không còn xã nào dưới 9 tiêu chí. (10) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%. (11)61% lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội. (12) 54,2% lao động qua đào tạo (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 22%). (13) 8,5 bác sĩ/vạn dân. (14) 25 giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã). (15) 96,41% người dân tham gia bảo hiểm y tế. (16) 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. (17) 50% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý trong năm 2019. (18) 93% chất thải nguy hại được xử lý. (19) 98% chất thải rắn y tế được xử lý. (20) Tỷ lệ che phủ rừng trên 51%. (21) 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Các tin khác


Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 03/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.