(HBĐT) -Ngày 4/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 50-CT/TU về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, ngành GD&ĐT từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực h

Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, BCH T.Ư Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Đổi mới công tác truyền thông; nêu cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục. 

Coi trọng công tác phát triển Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các trường phổ thông, trước hết trong đội ngũ giáo viên. Người đứng đầu cấp ủy trong các trường phổ thông phải đi đầu trong đổi mới, gương mẫu thực hiện, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường. 

Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và năng lực cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, tiến tới 100% giáo viên phổ thông phải có trình độ từ đại học trở lên, có kỹ năng và phương pháp sư phạm. Xây dựng cơ chế gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng giáo dục của đơn vị; cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, không hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm của từng cơ sở giáo dục phổ thông gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý sau tổ chức lại trường, lớp học đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng, mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục. Quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với 100% trường THPT. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục phổ thông, bảo đảm trung thực, khách quan; từng bước nâng cao kết quả thi cuối cấp THPT. 

Rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông, đa dạng hóa các loại hình trường học, khuyến khích đầu tư phát triển các trường chất lượng cao; tăng cường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục phổ thông...

Các tin khác


Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động cán bộ

(HBĐT) -Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chỉ định tham gia BCH, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, nhiệm kỳ 2016 - 2021; điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động và bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục