(HBĐT) - Ngày 15/11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tậm, đó là:


Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT, nhằm nâng cao nhận thức về BVMT cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác BVMT. Gắn công tác tuyên truyền BVMT trong hoạt động chăn nuôi với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Kịp thời phát hiện và nêu gương các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình điển hình tích cực có các mô hình tốt về BVMT trong hoạt động chăn nuôi.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức CT-XH từ tỉnh đến cơ sở trong công tác quản lý, BVMT; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động BVMT của các cơ sở chăn nuôi. Kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề ANTT - ATXH phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung thực hiện các giải pháp: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác QLNN về BVMT trên địa bàn tỉnh; xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch KT-XH, quy hoạch ngành - lĩnh vực đảm bảo phát triển hài hòa; gắn kết giữa phát triển KT-XH với BVMT; quy hoạch các khu vực chăn nuôi tập trung quy mô lớn, giảm dần các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT). 

Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, tạo điều kiện cho các chủ trang trại đầu tư chiều sâu; quy hoạch vùng chăn nuôi gắn liền với hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất; tăng cường công tác đào tạo, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tổ chức quản lý cho các chủ trang trại, gia trại,…

Thực hiện tổng điều tra, đánh giá các nguồn thải trong chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về nguồn thải trong chăn nuôi. Hằng năm bố trí kinh phí cho công tác BVMT trong chăn nuôi như: Hỗ trợ, khuyến khích các hộ chăn nuôi ứng dụng tiến bộ KHKT vào quy trình chăn nuôi để giảm thiểu ÔNMT. Tăng cường công tác giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi. 

Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở gây ÔNMT, vi phạm pháp luật về BVMT. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở chăn nuôi gây ÔNMT, tái phạm nhiều lần; thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.

Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường các dự án chăn nuôi, nhất là các dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Kiểm soát chặt chẽ có xem xét hạn chế cấp phép đầu tư các dự án chăn nuôi mới, chỉ chấp thuận cho dự án hoạt động chính thức khi đã xác nhận hoàn thành các công trình BVMT; yêu cầu các cơ sở chăn nuôi phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường quốc gia trước khi thải ra môi trường. 

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào xử lý và khai thác nguồn chất thải phát sinh trong chăn nuôi để vừa giải quyết vấn đề môi trường chăn nuôi bền vững, vừa tạo ra nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả. 

Tiếp tục kiện toàn hệ thống QLNN về môi trường từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm ở cấp huyện có bộ phận quản lý môi trường, cấp xã có cán bộ phụ trách về công tác môi trường. Phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể, rõ ràng về QLNN đối với công tác BVMT. Chú trọng tuyển dụng cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn về môi trường, tạo điều kiện cho các cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ.


Các tin khác


Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 5.000 tỷ đồng

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có Công văn số 596-CV/TU ngày 24/7/2019 chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục