(HBĐT) - Ngày 15/11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tậm, đó là:


Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2014; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVMT, nhằm nâng cao nhận thức về BVMT cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong công tác BVMT. Gắn công tác tuyên truyền BVMT trong hoạt động chăn nuôi với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Kịp thời phát hiện và nêu gương các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình điển hình tích cực có các mô hình tốt về BVMT trong hoạt động chăn nuôi.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức CT-XH từ tỉnh đến cơ sở trong công tác quản lý, BVMT; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động BVMT của các cơ sở chăn nuôi. Kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề ANTT - ATXH phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung thực hiện các giải pháp: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác QLNN về BVMT trên địa bàn tỉnh; xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch KT-XH, quy hoạch ngành - lĩnh vực đảm bảo phát triển hài hòa; gắn kết giữa phát triển KT-XH với BVMT; quy hoạch các khu vực chăn nuôi tập trung quy mô lớn, giảm dần các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ gần khu dân cư gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT). 

Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, tạo điều kiện cho các chủ trang trại đầu tư chiều sâu; quy hoạch vùng chăn nuôi gắn liền với hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất; tăng cường công tác đào tạo, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tổ chức quản lý cho các chủ trang trại, gia trại,…

Thực hiện tổng điều tra, đánh giá các nguồn thải trong chăn nuôi trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về nguồn thải trong chăn nuôi. Hằng năm bố trí kinh phí cho công tác BVMT trong chăn nuôi như: Hỗ trợ, khuyến khích các hộ chăn nuôi ứng dụng tiến bộ KHKT vào quy trình chăn nuôi để giảm thiểu ÔNMT. Tăng cường công tác giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi. 

Kịp thời đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở gây ÔNMT, vi phạm pháp luật về BVMT. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở chăn nuôi gây ÔNMT, tái phạm nhiều lần; thực hiện di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư.

Nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường các dự án chăn nuôi, nhất là các dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Kiểm soát chặt chẽ có xem xét hạn chế cấp phép đầu tư các dự án chăn nuôi mới, chỉ chấp thuận cho dự án hoạt động chính thức khi đã xác nhận hoàn thành các công trình BVMT; yêu cầu các cơ sở chăn nuôi phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường quốc gia trước khi thải ra môi trường. 

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào xử lý và khai thác nguồn chất thải phát sinh trong chăn nuôi để vừa giải quyết vấn đề môi trường chăn nuôi bền vững, vừa tạo ra nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả. 

Tiếp tục kiện toàn hệ thống QLNN về môi trường từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm ở cấp huyện có bộ phận quản lý môi trường, cấp xã có cán bộ phụ trách về công tác môi trường. Phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể, rõ ràng về QLNN đối với công tác BVMT. Chú trọng tuyển dụng cán bộ được đào tạo đúng chuyên môn về môi trường, tạo điều kiện cho các cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ.


Các tin khác


Trí tuệ, niềm tin trong hai tiếng "Đảng ta"

(HBĐT) - Hai tiếng "Đảng ta” không thuần tuý ngôn từ, mà là sự kết tinh, tinh tuý, trí tuệ trong sáng, niềm tin tuyệt đối của mọi người dân đối với Đảng. Sự hình thành niềm tin đó thật đơn giản, bởi Đảng đem lại quyền lợi cho mọi người dân, bởi Đảng là Đảng của Bác Hồ - một người suốt đời "chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Chiến dịch Hòa Bình - bản hùng ca chiến thắng

(HBĐT) - Còn nhớ, cách đây chưa lâu, trong dịp trở về thăm lại khu di tích Tượng đài chiến thắng Tu Vũ (Thanh Thủy - Phú Thọ), nơi mở đầu cho những chiến thắng quan trọng trong chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 23/2/1952), thật may mắn chúng tôi gặp một bà cụ người bản xứ ở tuổi xưa nay hiếm. Tôi đã được nghe cụ kể về những trận đánh bẻ gãy nhiều đợt phản công của địch trên sông Đà; những trận đánh công kiên diệt đồn bốt địch để quân ta từ đây tiến về giải phóng Hòa Bình.

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

(HBĐT) - Đảng bộ tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập trung giải quyết những vấn đề thực tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, các làm hay và thực chất trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm QP-AN.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, ghi dấu thành công trọn vẹn của tiến trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để góp phần vào thành công của đại hội, lực lượng vũ trang (LLVT) trong toàn tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, làm tốt những yêu cầu đặt ra, trong đó, quan trọng hàng đầu là đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chống phá đại hội Đảng.

Ánh sáng niềm tin

Diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Thành công rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vì đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục