(HBĐT) - Năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng vào cuộc triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính từ tỉnh tới cơ sở. Nền hành chính có chuyển biến tích cực theo hướng hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và sự phát triển KT-XH của tỉnh.


Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Đề án đẩy mạnh CCHC tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, công tác CCHC của tỉnh được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng KT-XH, tạo bước chuyển biến đột phá, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Trong năm, tỉnh đã ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0. Triển khai thực hiện Đề án sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố, đến nay toàn tỉnh còn 1.593 thôn, tổ dân phố,giảm 466 thôn, tổ dân phố. Kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 173 đơn vị so với trước đây. Tổ chức 130 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp với tổng số 10.237 người tham gia. Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tại một số sở, ngành và UBND cấp huyện. Phê duyệt phương án tự đảm bảo chi thường xuyên cho 9 đơn vị sự nghiệp công lập. Công bố và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho 158/210 xã, phường, thị trấn, đạt 75,2%. Triển khai ứng dụng chữ ký số và kết nối được phần mềm quản lý văn bản từ tỉnh đến xã. Công bố 469 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.


Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Hòa Bình được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và tổ chức.

Về công tác kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra do các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh làm trưởng đoàn;tiến hành kiểm tra tại 4 sở, ngành, 11 huyện, thành phố. Qua kết quả kiểm tra, BCĐ đã đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại một số cơ quan, đơn vị như: Chưa áp dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh; tiến độ xây dựng phương án tự chủ và Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm, hiệu quả chưa cao… Trên cơ sở kiến nghị của các đoàn kiểm tra, đến nay tất cả hạn chế, vướng mắc đều được các cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức

Hiện nay, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa của 11 huyện, thành phố đã được hiện đại hóa và ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp được tham gia theo dõi, giám sát về quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tổng số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cấp chính quyền của tỉnh hiện nay có 1.903 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.518, cấp huyện 274 và cấp xã 111 thủ tục. Bộ phận một cửa ở một số nơi hoạt động khá hiệu quả như: Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận một cửa các huyện: Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Kim Bôi.


Cán bộ xã Sơn Thủy (Kim Bôi) ứng dựng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Năm 2018, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của cả tỉnh là 420.414, đã giải quyết 418.469 hồ sơ, trong đó có 417.987 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,88%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đã khẳng định được sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh, hướng tới sự hài lòng và tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa của 11 huyện, thành phố đã lắp đặt các thiết bị khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ hài lòng đạt 100%, trong đó mức độ rất hài lòng đạt trên 80%, mức độ không hài lòng 0%.

Giải pháp cải thiện chỉ số CCHC

Theo Kế hoạch CCHC năm 2019, UBND tỉnhđề ra một số giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh CCHC của tỉnh như: Tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi thường xuyên, chuyển thành Công ty Cổ phần theo quy định. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo đạt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao. Cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đảm bảo đúng thời gian quy định. Tiếp tục triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp xã. Phát động phong trào "Đoàn viên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích”.

Tổ chức tuyên truyền đến thôn, xóm, tổ dân phố về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích để người dân hiểu, tham gia thực hiện. Tiếp tục triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO ở những đơn vị cấp xã còn lại. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng số doanh nghiệp được thành lập mới và tổng số vốn thu hút đầu tư vào tỉnh trong năm 2019 tăng hơn so với năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, đặc biệt là tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao... Đầu tư mọi nguồn lực để đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần cải thiện chỉ số PAR INDEX và PCI, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.


Cải thiện chỉ số cải cách hành chính cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị

Có thể khẳng định, trong những năm qua, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều lĩnh vực CCHC có sự đổi mới, sáng tạo; kết quả thực hiện khá hiệu quả so với những địa phương khác trong nước. Mặc dù chỉ số CCHC của tỉnh đã được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do là tỉnh miền núi, KT-XH còn nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính đầu tư cho CCHC chưa nhiều, đặc biệt là đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, số doanh nghiệp thành lập mới hàng năm đạt tỉ lệ chưa cao…
Để cải thiện chỉ số CCHC, điều cốt lõi nhất là sự quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan hành chính và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC. Bên cạnh đó, còn một số tiêu chí như: Dịch vụ công trực tuyến mới cung cấp ra nhưng người dân, doanh nghiệp chưa có thói quen nộp hồ sơ qua máy tính hoặc điện thoại thông minh gửi qua trang dichvucongtructuyen.hoabinh.gov.vn.
Năm 2019, tỉnh quyết tâm thực hiện tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng cách huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, nhân viên Bưu điện của các huyện, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân,doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chínhqua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích để tiết kiệm chi phí. Đồng thời quyết liệt triển khai kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh; tiếp tục phê duyệt phương án tự chủ để chuyển dần các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự đảm bảo một phần, đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc chuyển thành Công ty cổ phần để giảm biên chế, giảm chi ngân sách…

 

Bùi Ngọc Đại
Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

                                           
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Nhiệm vụ trọng tâm của CCHC là xây dựng nền hành chính minh bạch, tiên tiến, hiện đại hoạt động có hiệu lực, hiệu quả nhằm huy động tốt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Là doanh nghiệp nên chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với các cơ quan hành chính Nhà nước. Thời gian gần đây, có thể thấy, các cơ quan hành chính Nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực trong CCHC. Các thủ tục hành chính được triển khai thực hiện nhanh gọn, thuận tiện hơn trước rất nhiều. Nhiều thủ tục đã được ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần mất thời gian.
Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn công tác CCHC tiếp tục được quan tâm đầu tư, có sự chuyển biến mạnh mẽ, tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục, giải quyết nhanh gọn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển KT-XH tỉnh nhà.

 

Nguyễn Ngọc Thanh
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình

                                                 Hướng tới chính quyền phục vụ nhân dân

Là người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình, thỉnh thoảng tôi có việc đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp phường và thành phố. Thời gian qua, trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã được đầu tư khang trang, sạch sẽ, thoáng mát và hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân. Đến đây, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục chu đáo, nhiệt tình. Cứ theo giấy hẹn là có kết quả đúng thời gian.
Tuy nhiên,tôi thấy, nhiều người dân, đặc biệt là người có tuổi hoặc trình độ dân trí thấp có những thủ tục phải kê khai trên mạng lại là trở ngại trong thực hiện các quy trình, thủ tục. Thời gian giải quyết thủ tục vẫn lâu, mất nhiều thời gian. Chúng tôi mong muốn, thời gian tới, được hỗ trợ tiếp cận công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ các cấp tận tình hướng dẫn các quy trình thực hiện để chính quyền thực sự phục vụ nhân dân.

 

Bùi Thị Nga
Tổ 10, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

                                                 
Hương Lan


Các tin khác


Trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội

(HBĐT) - Hai chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) đã và đang phát huy vai trò là chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Hai chính sách này luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước, cũng như thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN. Trong những năm gần đây, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, ngày càng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội…

Lời giải cho bài toán phát triển bền vững vùng cây ăn quả có múi

(HBĐT) - Đến cuối năm 2018, vùng cây ăn quả có múi (CAQCM) của tỉnh được mở rộng với tổng diện tích khoảng 9.839 ha. Trong đó, trên 47% là diện tích mới trồng và thời kỳ kiến thiết cơ bản cho thấy sự phát triển mạnh về diện tích cũng như quyết tâm đầu tư của các địa phương. Tuy nhiên, lời giải cho bài toán phát triển bền vững loại cây trồng chủ lực này không nằm ở những con số về diện tích. Thậm chí ngược lại, tốc độ gia tăng diện tích trong vài năm gần đây đang trở thành một thách thức lớn đối với nỗ lực phát triển CAQCM của toàn tỉnh.

Chủ động phòng, chống thiên tai, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản

(HBĐT) - Những năm qua, thiên tai, mưa lũ ngày càng diễn biến cực đoan, không theo quy luật với hầu hết các loại hình thiên tai xảy ra, gây tổn thất hết sức nặng nề cho sản xuất và đời sống người dân.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông mùa lễ hội

(HBĐT) - Trong tháng giêng, trên địa bàn tỉnh diễn ra hơn 60 lễ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham gia. Kéo theo là lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông. Dự báo trước được tình hình, lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính sau Tết

(HBĐT) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), người lao động trở lại làm việc. Kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày đủ để thăm hỏi, chúc tụng nhau hay thực hiện một chuyến du lịch. Song trong dân gian có câu "Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Sau Tết lại diễn ra hàng loạt lễ hội lớn, nhỏ. Những năm trước, dù đã hết kỳ nghỉ nhưng đâu đó dư âm của Tết vẫn kéo dài. CB, CC, VC chưa thực sự chuyên tâm ngay vào công việc, vẫn du xuân trong ngày làm việc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

Tăng cường quản lý hoạt động tổ chức lễ hội

(HBĐT) -Là vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống, nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, hàng năm, Hòa Bình có nhiều lễ hội được tổ chức. Các lễ hội bảo tồn được nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển du lịch. Tuy nhiên, trong một số lễ hội vẫn còn những hạn chế cần sự tăng cường quản lý của các cơ quan chức năng và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội.