(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT các cấp tỉnh đã ban hành các văn bản quy định, quy chế công tác phân công cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, đơn vị và triển khai đến các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có liên quan biết, phối hợp thực hiện. Cán bộ được phân công phụ trách các địa bàn, lĩnh vực chủ động, bám sát địa bàn, tham dự nhiều hội nghị của cấp ủy, các hội nghị sơ kết, tổng kết của tổ chức Đảng; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác KTGS và kỷ luật Đảng; nắm chắc tình hình của tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị phối hợp, cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, kịp thời báo cáo UBKT lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh vướng mắc trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ phụ trách địa bàn của UBKT các cấp qua giám sát thường xuyên, theo dõi phụ trách địa bàn, nắm bắt tình hình qua thông tin phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua báo chí đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy và UBKT lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhằm ngăn chặn những vi phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên. Đơn cử như qua giám sát thường xuyên cán bộ theo dõi giám sát địa bàn của UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực UBKT Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và UBKT huyện ủy, thành ủy kiểm tra kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng: Chỉ đạo UBKT Huyện ủy Kim Bôi kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng là BTV Đảng ủy xã Vĩnh Tiến và xã Mỵ Hòa trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích và tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn; kiểm tra đối với 7 đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao liên quan đến vi phạm công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích và tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn. Qua kiểm tra kết luận 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách; đồng thời, UBKT Huyện ủy Kim Bôi đã chỉ đạo cấp ủy, UBKT Đảng ủy xã Vĩnh Tiến kiểm tra xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với chi ủy chi bộ xóm Đồng Ngoài và 2 đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ - Trưởng xóm bằng hình thức khiển trách. Chỉ đạo Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Cao Phong kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên có liên quan đến phản ánh của báo chí trong việc xây dựng một số hạng mục công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép liên quan đến dự án Kami CunHil trên đất rừng đỉnh Cun, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình.
Bên cạnh đó, qua công tác giám sát thường xuyên của UBKT các cấp đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của T.Ư và của địa phương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng ở địa phương, đơn vị; trao đổi nghiệp vụ về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, đôn đốc thực hiện chương trình KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện đảm bảo theo đúng chương trình kế hoạch đề ra; theo dõi giám sát đối tượng thực hiện thông báo kết luận kiểm tra của cấp ủy, kết luận thanh tra, kiểm toán, KTGS của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo đúng Quy định số 07- QĐ/TU, ngày 22/6/2021 của BTV Tỉnh ủy; tăng cường giám sát nắm tình hình các thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định 06-QĐ/TU, ngày 25/5/2021 của BTV Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, công tác giám sát thường xuyên vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục, đó là: Có những thời điểm cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, lĩnh vực chưa nắm chắc tình hình địa bàn được phụ trách; một số tổ chức Đảng cấp dưới chưa báo cáo kịp thời với lãnh đạo UBKT theo đúng quy định; công tác phối hợp để cung cấp các báo cáo, thông tin tài liệu có liên quan chưa kịp thời, cá biệt có những đơn vị còn có biểu hiện cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan khi được yêu cầu không đầy đủ...

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế công tác giám sát thường xuyên cần phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung sau:

UBKT các cấp cần thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác giám sát trong Đảng; phân công cán bộ theo dõi phụ trách địa bàn, lĩnh vực ngày từ đầu nhiệm kỳ, đầu năm. Định kỳ luân chuyển cán bộ phụ trách các địa bàn, lĩnh vực nhằm đảm bảo tính khách quan; thực hiện tốt công tác phối hợp để đánh giá cán bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực, lấy kết quả theo dõi, phụ trách địa bàn, lĩnh vực là một trong những nội dung, tiêu chí để đánh giá phân loại cán bộ công chức, đảng viên hàng năm.

Các tổ chức Đảng và đảng viên được theo dõi giám sát thường xuyên cần làm tốt công tác phối hợp, chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu khi được yêu cầu. Cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động công tác hàng tháng, quý, hàng năm một cách khoa học, thường xuyên bám nắm địa bàn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, UBKT các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật và kỷ luật phát ngôn theo quy định, trung thực, khách quan và thực sự gương mẫu trong cuộc sống, công tác; không được nhũng nhiễu gây phiền hà trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại đơn vị, địa bàn được phụ trách, nhằm góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong giai đoạn hiện nay.


Bùi Thị Nhâm (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kim Bôi chú trọng nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát 

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông tin sau kỳ họp thứ 07, khoá XVII Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo Hoà Bình đăng tải nội dung hướng dẫn. 

Xã Hợp Phong: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục