(HBĐT) - Ngày 27/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 19-QĐi/TU về thực hiện một số chế độ chi hoạt động của Tỉnh ủy theo Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 của Văn phòng T.Ư Đảng.


Theo đó, Quy định số 19-QĐi/TU quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chế độ chi xây dựng và thẩm định trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Chế độ chi xây dựng một số văn bản khác trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chế độ chi cho các đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chế độ chi hội nghị, tiếp khách; Chế độ tiếp công dân; Chế độ chi cho công tác xã hội; một số chế độ chi khác và quy định về quản lý; sử dụng kinh phí.

Đối tượng áp dụng thực hiện Quy định này là: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện chế độ chi như các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy (riêng chế độ trang phục chỉ thực hiện đối với cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách tại cơ quan).

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ thực hiện chế độ tại Điều 8, Điều 9 Quy định này; các chế độ chi khác thực hiện như chế độ chi hoạt động của các huyện ủy, thành ủy tại Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Các tin khác


Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động quan trọng

(HBĐT) - 1. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, ngày 01/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Ngày 20/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, cụ thể như sau:

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên để của HĐND, MTTQ và các tổ chức CT - XH

(HBĐT) - Ngày 14/9/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND; Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 7/9/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 432-CV/TU về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi tiến hành kiểm tra thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Sở GD&ĐT, Sở Công thương, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn. Kết quả trên một số lĩnh vực như sau:

Ban hành Quy định chế độ báo cáo về tình hình dư luận xã hội

(HBĐT) - 1- Ngày 28/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 491-BC/TU sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.