(HBĐT) - Ngày 27/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 19-QĐi/TU về thực hiện một số chế độ chi hoạt động của Tỉnh ủy theo Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 của Văn phòng T.Ư Đảng.


Theo đó, Quy định số 19-QĐi/TU quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chế độ chi xây dựng và thẩm định trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Chế độ chi xây dựng một số văn bản khác trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chế độ chi cho các đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chế độ chi hội nghị, tiếp khách; Chế độ tiếp công dân; Chế độ chi cho công tác xã hội; một số chế độ chi khác và quy định về quản lý; sử dụng kinh phí.

Đối tượng áp dụng thực hiện Quy định này là: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện chế độ chi như các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy (riêng chế độ trang phục chỉ thực hiện đối với cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách tại cơ quan).

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ thực hiện chế độ tại Điều 8, Điều 9 Quy định này; các chế độ chi khác thực hiện như chế độ chi hoạt động của các huyện ủy, thành ủy tại Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Các tin khác


Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 2,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH T.Ư Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ngày 25/10/2018, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu cho từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, xã Kim Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ngày 23/10/2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn số 3926 - CV/VPTU giử Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về xử lý việc chậm tiến độ dự án cầu bắc qua suối Rộc, thuộc xóm Cháo, xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(HBĐT) - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy thi hành kỷ luật đảng viên

* Ngày 9/10/2018, BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 395-QĐ/HU thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Xuân Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Cố Nghĩa bằng hình thức Khiển trách do vi phạm Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.