(HBĐT) - Ngày 27/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 19-QĐi/TU về thực hiện một số chế độ chi hoạt động của Tỉnh ủy theo Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 của Văn phòng T.Ư Đảng.


Theo đó, Quy định số 19-QĐi/TU quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chế độ chi xây dựng và thẩm định trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Chế độ chi xây dựng một số văn bản khác trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chế độ chi cho các đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chế độ chi hội nghị, tiếp khách; Chế độ tiếp công dân; Chế độ chi cho công tác xã hội; một số chế độ chi khác và quy định về quản lý; sử dụng kinh phí.

Đối tượng áp dụng thực hiện Quy định này là: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện chế độ chi như các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy (riêng chế độ trang phục chỉ thực hiện đối với cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách tại cơ quan).

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ thực hiện chế độ tại Điều 8, Điều 9 Quy định này; các chế độ chi khác thực hiện như chế độ chi hoạt động của các huyện ủy, thành ủy tại Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Các tin khác


Bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 30/7, Văn phòng Tỉnh ủy gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(HBĐT) - Ngày 24/7/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định số 18-QĐi/TU về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kết luận quan trọng đối với phát triển KT - XH

(HBĐT) - 1- Ngày 9/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 173-KL/TU về cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư

(HBĐT) - Ngày 10/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 890-QĐ/TU về ban hành Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Đề án được thực hiện năm từ năm 2018 -2023 với các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn; xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư.

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 06/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 172-KL/TU về kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018.