(HBĐT) - Ngày 27/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 19-QĐi/TU về thực hiện một số chế độ chi hoạt động của Tỉnh ủy theo Quy định số 09-QĐ/VPTW, ngày 22/9/2017 của Văn phòng T.Ư Đảng.


Theo đó, Quy định số 19-QĐi/TU quy định rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chế độ chi xây dựng và thẩm định trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư T.Ư Đảng; Chế độ chi xây dựng một số văn bản khác trình BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chế độ chi cho các đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chế độ chi hội nghị, tiếp khách; Chế độ tiếp công dân; Chế độ chi cho công tác xã hội; một số chế độ chi khác và quy định về quản lý; sử dụng kinh phí.

Đối tượng áp dụng thực hiện Quy định này là: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thực hiện chế độ chi như các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy (riêng chế độ trang phục chỉ thực hiện đối với cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách tại cơ quan).

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ thực hiện chế độ tại Điều 8, Điều 9 Quy định này; các chế độ chi khác thực hiện như chế độ chi hoạt động của các huyện ủy, thành ủy tại Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Các tin khác


Quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 06/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

(HBĐT) - Ngày 7/11/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về "Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”.

Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU để thực hiện.