(HBĐT)-Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 11/2/2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2020.

Theo đó, mục đích nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật LT và các Quy định của T.Ư, hướng dẫn của Văn phòng T.Ư về công tác VT, LT. Thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác VT, LT của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH cấp tỉnh, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng tỉnh cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi là các cơ quan, tổ chức) theo đúng quy định. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tiếp tục kiện toàn tổ chức VT, LT theo Đề án của Văn phòng T.Ư Đảng, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị... 

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác VT, LT; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 22/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác VT, LT trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh”; xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác VT, LT. 

Các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh căn cứ vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy để tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản như: Kế hoạch công tác VT, LT 2020; Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức; Quy chế công tác VT và công tác LT; kế hoạch thu thập tài liệu vào LT cơ quan, nộp lưu tài liệu LT cơ quan vào LT lịch sử của Tỉnh ủy...
Kế hoạch còn nêu rõ nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, nhân lực VT, LT. Xác định nhiệm vụ cụ thể công tác VT như: Tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện thống nhất về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng theo quy định; các cấp ủy tổ chức quán triệt đến các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý để thực hiện thống nhất theo quy định. Các cơ quan, tổ chức tiếp tục đổi mới, cải tiến theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; sớm khắc phục những tồn tại hạn chế về quản lý văn bản, về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản. Đẩy mạnh CCHC, cảnh giác với nguy cơ lộ lọt bí mật thông tin, tài liệu; thực hiện nghiêm quy định gửi, nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet... Công tác LT: Thu thập tài liệu vào LT cơ quan và LT lịch sử Công tác thu thập, sưu tầm tài liệu; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; quản lý, bảo mật, bảo quản tài liệu LT...

Về công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ: Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản T.Ư và của tỉnh về công tác VT, LT trong các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH các cấp. Tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và hướng dẫn các văn phòng huyện ủy, thành ủy duy trì chế độ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ các ban đảng, tổ chức CT-XH cấp huyện, các đảng ủy xã, phường, thị trấn và các tổ chức đảng trực thuộc. Định kỳ 2 năm một lần, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra về công tác VT, LT văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh. Các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về công tác VT, LT theo quy định...

P.V (TH)

Các tin khác


Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 5.000 tỷ đồng

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa có Công văn số 596-CV/TU ngày 24/7/2019 chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục