(HBĐT) - Đến nay, kinh tế hợp tác, HTX phát triển đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng NTM, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân và phát triển KT-XH địa phương. 

Bài 2 - Tiếp tục đổi mới để theo kịp xu thếĐiều đó khẳng định, Nghị quyết số 13-NQ/TU là một chủ trương đúng đắn, giúp kinh tế hợp tác, HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém tồn tại nhiều năm liên tiếp. Mục tiêu đến năm 2025, kinh tế hợp tác, HTX đạt tốc độ tăng trưởng 9%; toàn tỉnh có 470 HTX hoạt động trở lên, có từ 70% HTX hoạt động khá, HTX yếu kém chỉ còn dưới 5%…
Hợp tác xã Hà Phong (Cao Phong) tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và mở thêm cửa hàng giới thiệu sản phẩm. (Ảnh chụp tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại thị trấn Cao Phong).


Những hạn chế cần khắc phục

Sau 3 năm nỗ lực đưa kinh tế hợp tác, HTX vượt qua khó khăn, bên cạnh những thành tựu thì kinh tế hợp tác, HTX vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là hoạt động của các HTX chưa thực sự hấp dẫn, để thu hút lao động có chất lượng cao tham gia. HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một số HTX yếu về năng lực sản xuất, quản trị. Số HTX được vay vốn tín dụng, giao đất, cho thuê đất chưa nhiều. HTX gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là ở những thị trường lớn.

       Ngân sách hỗ trợ phát triển HTX còn hạn chế, nguồn vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tới năm 2020 mới đạt 60% số vốn được phê duyệt. Một số HTX thành lập mới chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ. Chưa có nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho HTX. Bên cạnh đó, một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển HTX. Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX các cấp mỏng, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên hiệu quả chưa cao. Dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của HTX. Đa số HTX bị sụt giảm doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, trong khi vẫn phải duy trì các chi phí cần thiết như thuê mặt bằng, bến bãi, hỗ trợ thu nhập cho người lao động.

       Ông Lê Đình Khuê, Giám đốc HTX Ong mật Lâm Sơn (Lương Sơn) chia sẻ: HTX được thành lập tháng 10/2019, với 13 thành viên, trên cơ sở vận động các hộ nuôi ong trên địa bàn xã Lâm Sơn đóng góp vốn để thành lập HTX. Toàn HTX có khoảng 1.300 - 1.500 đàn ong, sản lượng 10-15 tấn mật/năm. HTX chưa ký được hợp đồng tiêu thụ lâu dài với số lượng lớn, chủ yếu vẫn là bán lẻ. HTX chưa có trụ sở giao dịch, thực hiện giao dịch tại nhà của thành viên HTX. HTX gặp khó khăn trong vay vốn do không có tài sản để thế chấp. Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thụ mật ong. HTX mong được các cấp, ngành quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí hoạt động, như có chính sách cho HTX vay vốn; hỗ trợ mua máy hạ thủy phần lọc bỏ lượng nước có trong mật ong…

       Đồng chí Trần Văn Thành, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều hạn chế là do: Luật HTX và cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Nguồn ngân sách hỗ trợ HTX hạn chế, phân tán ở nhiều kênh vốn, chương trình khác nhau. Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể còn lúng túng. Tình hình thị trường biến động, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các tổ hợp tác, HTX. Nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo nhiều thách thức trong cạnh tranh. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ quản lý các HTX chưa thích ứng tốt trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Một số cán bộ chủ chốt của HTX còn có tư tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Quyết tâm vượt qua thách thức

       Khắc phục những rào cản, vượt qua thách thức, đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, HTX đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 70, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX), Luật HTX năm 2012 đến cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT). Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước các cấp về KTTT; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển KTTT các cấp. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn cho KTTT về cơ chế, chính sách, nguồn vốn.

       Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ; bố trí kinh phí hợp lý từ ngân sách tỉnh, ngân sách T.Ư hỗ trợ để thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX phát triển. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Tăng quy mô, phạm vi hoạt động của HTX, phát triển HTX mới, xây dựng hế thống HTX với cơ cấu hợp lý, phát huy lợi thế về ngành, lĩnh vực của tỉnh; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị các hàng hóa chủ lực của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành viên tham gia HTX. Hàng năm, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, để đến năm 2025 đạt 20 tỷ đồng. Củng cố, phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển KTTT, HTX theo quy định.

       Nhằm tạo động lực đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển, các cấp ủy Đảng cần đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX vào nội dung và chỉ tiêu thực hiện trong các văn kiện, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như kế hoạch, chiến lược phát triển KT-XH của địa phương; quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong HTX. Bên cạnh đó, tỉnh cần nghiên cứu nội dung phát triển KTTT, HTX vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo trong hệ thống chính trị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình triển khai, đưa chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế hợp tác, HTX đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.


Thu Thủy

Các tin khác


Động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn

(HBĐT) - Là phong trào thi đua yêu nước của nông dân, các cấp Hội Nông dân (HND) có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, phát triển phong trào thi đua SX-KD giỏi trong tình hình mới; quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thực hiện bằng được lời dạy của Người: "Làm cho người nghèo thì đủ ăn; người đủ ăn thì khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm".
Bài 2 - Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

Động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn

(HBĐT) - Hiện, với tổng số cán bộ, hội viên nông dân trên 130.680 người, chiếm trên 80% hộ nông nghiệp toàn tỉnh, giai cấp nông dân ngày càng khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM văn minh, hiện đại. Việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng luôn được các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh quan tâm, đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Bài 1 - Tạo động lực cho nông dân làm giàu

Chuyện về một ngôi làng giữa rừng Biều

(HBĐT) - Làng rừng bản Sưng, xã Cao Sơn hiện diện ở lưng chừng núi Biều, là của quý còn sót lại không chỉ của huyện Đà Bắc mà là của cả quốc gia, nhân loại…

Hiện thực hóa khát vọng thoát ngưỡng "bình bình"

(HBĐT) - Muốn phát triển KT-XH một cách bền vững, nhất thiết phải dựa vào nguồn lực nội tại, đồng thời thu hút nguồn lực từ bên ngoài để tạo đột phá. Xác định rõ điều này, những năm gần đây, tỉnh đã tập trung gỡ "nút thắt” về thủ tục hành chính (TTHC) để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Bài 2 - Tập trung cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Hiện thực hóa khát vọng thoát ngưỡng "bình bình"

(HBĐT) - Hòa Bình là cửa ngõ của vùng Tây Bắc và cũng là tỉnh thuộc ven Thủ đô Hà Nội, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Trước thời cơ và thách thức, những năm gần đây, tỉnh đã có nhiều nỗ lực để tạo sự bứt phá trên một số lĩnh vực, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy phát triển KT-XH, để Hòa Bình sớm thoát khỏi ngưỡng "bình bình”. 
Bài 1 - Thắp sáng lộ trình giảm nghèo bền vững

Xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình

Bài 2 - Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu
(HBĐT) - Lĩnh vực du lịch của tỉnh có những bước tiến quan trọng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Để du lịch có bước phát triển mới mang tính đột phá, cần các giải pháp và chính sách đặc thù, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục