(HBĐT) - Ngày 28/7/2021, thay mặt BCH T.Ư, Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã ký ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng (QĐ 22) thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH T.Ư khóa XII thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng (QĐ 30), trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

QĐ 22 đề ra nguyên tắc trong KTGS và kỷ luật Đảng phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Cùng với đó chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe, giáo dục.

Quy định cũng nêu rõ kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại. TCĐ sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật Đảng phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

QĐ 22 gồm 7 chương, 36 điều, bố cục thay đổi hoàn toàn so với QĐ 30 để phù hợp với thể loại văn bản của Đảng; đã cụ thể hoá các nội dung về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Bố cục của QĐ 30 theo từng điều cụ thể của Điều lệ Đảng, còn QĐ 22 quy định theo từng chương, từng nhóm chuyên đề, có tính chuyên sâu hơn.

Trong QĐ 22 nêu rõ: "Công tác KTGS phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của TCĐ và đảng viên ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng”; "Mọi TCĐ và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự KTGS, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ”.

QĐ 22 bổ sung thêm việc chấp hành quyết định, quy chế, kết luận của Đảng so với QĐ 30, đó là: "Kiểm tra của Đảng là việc các TCĐ xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp uỷ, TCĐ cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Khi thực hiện giám sát, ngoài việc quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động, QĐ 22 còn bổ sung thêm nội dung nắm bắt, kết luận nhằm kịp thời nhắc nhở, đồng thời bổ sung thêm việc chấp hành quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm so với QĐ 30, đó là: "Giám sát của Đảng là việc các tổ chức Đảng quan sát, theo dõi, nắm bắt, xem xét, đánh giá, kết luận hoạt động nhằm kịp thời nhắc nhở để cấp uỷ, TCĐ cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có)”. Như vậy, khi tiến hành một cuộc giám sát cũng phải thẩm tra, xác minh và có kết luận.

Một điểm đáng lưu ý trong QĐ 22 đã được nêu rõ trong quá trình làm việc, chủ thể của kiểm tra hoặc giám sát có quyền yêu cầu đối tượng được KTGS không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình để phòng ngừa việc đối tượng kiểm tra ghi âm, ghi hình lại các nội dung đang trong quá trình KTGS chưa được phép công khai vì mục đích xấu, bảo đảm giữ bí mật danh tính người tố cáo.

Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS, QĐ 22 bổ sung thêm nội dung: "Lãnh đạo, chỉ đạo KTGS TCĐ, đảng viên chấp hành pháp luật của Nhà nước”.

Về nội dung KTGS đối với đảng viên, ngoài việc KTGS việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, QĐ 22 bổ sung thêm:"Tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên”; bổ sung thêm nội dung: "Việc thực hiện các kết luận, quyết định KTGS và kỷ luật TCĐ, đảng viên vi phạm”; nội dung giám sát đối với đảng viên, bổ sung thêm việc giám sát thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và về tư tưởng chính trị thành: "Thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác. Tư tưởng chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng”.

(Còn nữa)

Hoàng Nam An

(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục