(HBĐT) - UBKT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ban hành Văn bản số 80-CV/UBKT, ngày 20/9/2021 về việc thông tin sau kỳ họp.

1. Tại kỳ họp ngày 30/8/2021, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối đã thảo luận xem xét báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với chi bộ Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh theo Thông báo kết luận số 63-TB/UBKTTU, ngày 5/8/2021 của UBKT Tỉnh ủy Thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ Liên minh HTX tỉnh.

Sau khi nghiên cứu báo cáo, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, UBKT Đảng ủy Khối đề nghị BTV Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật đối với chi bộ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020: Do đã thiếu kiểm tra, giám sát (KT, GS), giáo dục thành viên để nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chi bộ, thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn Liên minh HTX tỉnh ban hành nghị quyết liên tịch để sử dụng không đúng mục đích số tiền do không thanh toán đầy đủ chế độ cho học viên các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX năm 2018, 2019; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo KT, GS để Liên minh HTX tỉnh bổ nhiệm 2 cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng không đảm bảo quy trình theo Hướng dẫn số 50/HD-SNV, ngày 12/1/2010 của Sở Nội vụ và bổ nhiệm 1 cán bộ quản lý cấp phòng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND, ngày 30/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ Bưu điện huyện Tân Lạc, thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy: Chi bộ Bưu điện huyện Tân Lạc chưa cụ thể hóa bảng tiêu chí chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo nội dung Công văn số 1942-CV/BTCTU, ngày 10/1/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Công văn số 411-CV/ĐUK, ngày 1/4/2019 của BTV Đảng ủy Khối, do đó chưa tổ chức chấm điểm đánh giá chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ; chưa thực hiện nghiêm nội dung theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Điều lệ Đảng và tiết a, phần 4.2, mục 4, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của BCH T.Ư, do vậy, trong quá trình thực hiện còn để xảy ra việc chuyển Đảng chậm cho đảng viên trong chi bộ; chưa tiến hành KT, GS theo chương trình đã xây dựng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, UBKT Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách chi bộ Bưu điện huyện Tân Lạc. Với trách nhiệm Bí thư chi bộ (từ ngày 1/10/2000 đến thời điểm kiểm tra), đồng chí Lê Thị Đào chưa lãnh đạo chi bộ cụ thể hóa bảng tiêu chí chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo quy định, do đó chưa tổ chức chấm điểm đánh giá chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ và thực hiện báo cáo cấp uỷ cấp trên; chưa thực hiện các cuộc KT, GS đối với đảng viên trong chi bộ; việc rà soát, theo dõi, quản lý đảng viên của chi bộ chưa chặt chẽ, dẫn đến khi bàn giao công tác Đảng chưa đúng với số lượng đảng viên chính thức hiện có tại chi bộ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Lê Thị Đào, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; yêu cầu đồng chí Lê Thị Đào phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về UBKT Đảng ủy Khổi theo quy định.

2. Tại Kỳ họp ngày 14/9/2021, UBKT Đảng ủy Khối đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Bưu điện tỉnh và cá nhân đồng chí đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Bưu điện TP Hòa Bình; đồng chí Bí thư chi bộ Trung tâm Khai thác vận chuyển thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh.

Trong mốc kiểm tra, Đảng ủy chưa thường xuyên rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc, bổ sung hồ sơ đảng viên, do vậy, trong quá trình thực hiện còn để xảy ra việc chuyển Đảng chậm cho đảng viên trong chi bộ; chưa thực hiện việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên đồng bộ, kịp thời với xử lý kỷ luật hành chính theo quy định tại điểm 1.3, khoản 1, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 27/6/2016 của BCH T.Ư, nay là khoản 5, Điều 9, Chương III. Quy định số 22 QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH T.Ư; việc quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đôi khi chưa kịp thời, một số văn bản còn chậm so với quy định.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy Bưu điện tỉnh, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; yêu cầu Đảng ủy Bưu điện tỉnh phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Đảng ủy Khối theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Gấm với vai trò là Bí thư chi bộ Bưu điện TP Hòa Bình (từ tháng 2/2017 đến nay) trong tổ chức, điều hành các kỳ sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, do vậy, đảng viên trong chi bộ ít tham gia ý kiến vào sự lãnh đạo của chi bộ; đồng chí chưa kết luận trong các cuộc họp chi bộ và từ năm 2019, chưa thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của BTV Tỉnh ủy (mới thực hiện từ tháng 7/2021); với vai trò, trách nhiệm là Giám đốc Bưu điện huyện Cao Phong (từ tháng 6/2015 - 1/2017), đồng chí đã thiếu KT, GS để cho nhân viên lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao thực hiện hành vi gian dối, lập khống 7 hồ sơ vay vốn bằng thủ đoạn ký giả mạo chữ ký khách hàng, chữ ký kiểm soát viên, chữ ký Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện huyện Cao Phong để chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Gấm, UBKT Đảng ủy Khối nhận thấy chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; yêu cầu đồng chí Nguyễn Thị Hồng Gấm phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về UBKT Đảng ủy Khối theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Bạch Vũ với vai trò là Bí thư chi bộ Trung tâm Khai thác vận chuyển (từ tháng 4/2021 đến nay) trong việc xây dựng quy chế làm việc của chi bộ chưa đảm bảo đầy đủ các nội dung trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ chưa tiến hành sinh hoạt chuyên đề, chưa thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của BTV Tỉnh ủy; với vai trò, trách nhiệm là Giám đốc Bưu điện huyện Cao Phong (từ tháng 2/2017 - 12/2020), đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục để cho nhân viên lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao thực hiện hành vi gian dối lập khống 27 hồ sơ vay vốn bằng thủ đoạn ký giả mạo chữ ký khách hàng, chữ ký kiểm soát viên, chữ ký Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện huyện Cao Phong để chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 4.384 triệu đồng; gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn "vay ké" trên 5 hồ sơ vay để chiến đoạt số tiền 342,814 triệu đồng, không thực hiện việc tất toán khoản vay cho khách hàng theo đúng quy định của ngân hàng mà tự ý giữ lại tiền khách hàng trả ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 595,940 triệu đồng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Bạch Vũ.

L.C (TH)


Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục