(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:


Cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

P.V: Xin đồng chí cho biết những điểm mới của Quy định số 37-QĐ/TW?

Đồng chí Đinh Văn Hùng: Hội nghị T.Ư 4 (khóa XIII) đã tổng kết, đánh giá và ban hành QĐ 37. QĐ 37 vẫn giữ nguyên 19 điều như Quy định số 47-QĐ/TW năm 2011, nhưng có sửa đổi, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp tình hình thực tiễn hiện nay, bao gồm 5 điểm mới đáng chú ý:

Thứ nhất, chuyển một số nội dung của 2 điều trong Quy định số 47-QĐ/TW vào nội dung của các điều khác, từ đó thêm 2 điều mới.

Thứ hai, bổ sung thêm 2 điều mới là Điều 3 và Điều 13. Điều 3 quy định đảng viên không được: "Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng"; tại Điều 13 quy định đảng viên không được: "Can thiệp, tác động vào hoạt động KTGS, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác".

Thứ ba, QĐ 37 bổ sung vào một số điều so với Quy định số 47-QĐ/TW, như: bổ sung vào Điều 9 đảng viên không được: "Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định".

Bổ sung vào Điều 11, đó là cấm đảng viên: "Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước". QĐ 37 cũng bổ sung quy định một số hành vi mà đảng viên không được làm, như: không được đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý; không có hành vi chạy chức, chạy quyền... hay thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội.

Thứ tư, trong QĐ 37 đã thay đổi thứ tự một số điều so với Quy định số 47-QĐ/TW. Như: Điều 1 quy định không được "Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép". Điều 2 "Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép”…

Thứ năm, QĐ 37 không chỉ cấm đảng viên không được nói và làm trái, mà đảng viên không được viết trái (nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép)…

Đây là những nội dung cấm, đã bám sát tinh thần nghị quyết các đại hội gần đây, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của T.Ư, các quy định của T.Ư và Bộ Chính trị.

P.V: UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy triển khai Quy định số 37-QĐ/TW như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đinh Văn Hùng: Việc BCH T.Ư khóa XIII ban hành QĐ 37 chính là đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. QĐ 37 còn là căn cứ, cơ sở để tổ chức Đảng (TCĐ) xem xét, xử lý các vi phạm của đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Để tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả QĐ 37, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện, yêu cầu các cấp ủy, TCĐ từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, để từng đảng viên nhận thức sâu sắc, thấy rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi đảng viên phải lấy QĐ 37 làm căn cứ rèn luyện, phấn đấu với phương châm cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu nêu gương việc chấp hành thực hiện.

Để tiếp tục đảm bảo phương hướng, phương châm trong công tác KTGS của Đảng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ; công tác KTGS phải "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện chương trình, kế hoạch KTGS của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng thời chỉ đạo UBKT các cấp kịp thời bổ sung nội dung KTGS việc thực hiện QĐ 37 vào chương trình KTGS năm 2022. Để năm 2022, công tác KTGS của cấp ủy, TCĐ và UBKT các cấp phải được tổ chức thực hiện một cách toàn diện, theo phương châm "giám sát phải được mở rộng”, "kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm”, trong đó chú trọng KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; lãnh đạo các sở, ngành; cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý. Chú trọng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, tăng cường nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ, đảng viên; kết luận chính xác, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng hành vi vi phạm. Tăng cường chủ động phối hợp trong công tác KTGS của cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp với hoạt động thanh tra, điều tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các hành vi vi phạm cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Qua đó tạo chuyển biến thực chất, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Lê Chung (TH)


Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kim Bôi chú trọng nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát 

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông tin sau kỳ họp thứ 07, khoá XVII Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo Hoà Bình đăng tải nội dung hướng dẫn. 

Xã Hợp Phong: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục