(HBĐT) - Tổng kết quả quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm là:

Một là, trong các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ luôn quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện của tỉnh.

Đổi mới việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết, phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, lựa chọn giải pháp thực hiện phù hợp, có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Hai là, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân, các cơ quan dân cử, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của T.Ư về thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở.

Ba là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng phải luôn chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Khơi dậy và phát huy nguồn nội lực trong Nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của T.Ư để phát triển.

Bốn là, lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; vun đắp và phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thường xuyên chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân. Giữ vững QP-AN, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển bền vững.

Trong những năm qua, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, thủy chung, yêu quê hương, đất nước, dũng cảm, kiên cường, lập nên bao kỳ tích trong chiến tranh giữ nước cũng như trong lao động xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ghi nhận những đóng góp, những chiến công to lớn của tỉnh Hòa Bình trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng XHCN, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng, Nhà nước đã phong tặng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Vinh dự lớn lao đó đã, đang và sẽ là niềm tự hào, là động lực tinh thần mạnh mẽ tạo đà cho các thế hệ người Hòa Bình bước vào công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.


L.C (TH)


Các tin khác


Thủy điện Hòa Bình - niềm tự hào công trình thế kỷ

(HBĐT) - Xuyên suốt quá trình 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, công trình thủy điện Hòa Bình như một dấu ấn đáng tự hào, ghi dấu mốc son chói lọi trong bản trường ca chinh phục sông Đà, góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Những nét khái quát về sự hình thành tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, AN-QP... Tỉnh là nơi có nền Văn hoá Hòa Bình nổi tiếng - cái nôi văn hoá của người Việt cổ.

Tự hào cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910)

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, với truyền thống yêu nước, ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ tại đây, Nhân dân Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy chống thực dân và chế độ lang đạo hà khắc. Trong dòng chảy lịch sử hào hùng 135 năm thành lập tỉnh, cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910) là một mốc son chói lọi về lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đảng bộ tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Với truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng những hành động, việc làm cụ thể, nắm bắt các cơ hội phát triển, trách nhiệm, nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Hòa Bình giai đoạn từ năm 2015 đến nay - những dấu ấn tự hào

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, với sự đoàn kết thống nhất, cùng nỗ lực vượt bậc của toàn tỉnh, Hòa Bình tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn này được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, quan tâm với nhiều công trình quan trọng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục