(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi nhận thấy chủ đề báo cáo mang tính khái quát, ngắn gọn, súc tích, văn phong rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu được phản ánh đầy đủ, toàn diện. Xa Đức Thọ
 Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh 

Về nội dung, dự thảo báo cáo chính trị đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN nhiệm kỳ qua của tỉnh. Dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tiễn trong nhiệm kỳ tới.
Về nội dung của dự thảo báo cáo chính trị, tôi đề nghị nên bổ sung một số nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; coi trọng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Trong thời gian tới, để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Với vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình, MTTQ và các đoàn thể CT-XH cần tiếp tục đổi mới hoạt động, sâu sát thực tiễn, chú trọng các hoạt động ở cơ sở, lấy Nhân dân, đoàn viên, hội viên là chủ thể để tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của Nhân dân; đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục