(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình


Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo có bố cục cân đối, chặt chẽ; nội dung vừa có giá trị tổng kết thực tiễn toàn diện, sâu sắc, khoa học, vừa có tầm tư duy chiến lược và khả năng hoạch định chính sách đúng đắn, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và quá trình chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc. Tôi hoàn toàn nhất trí với kết cấu, bố cục, văn phong, thuật ngữ của dự thảo báo cáo. Đặc biệt, về tiêu đề đồng thời cũng là chủ đề của đại hội, theo tôi, đã xác định được 4 thành tố quan trọng nhất (gồm xây dựng Đảng - phát huy khối đại đoàn kết - vấn đề đổi mới - mục tiêu đến năm cuối nhiệm kỳ), thể hiện rõ mục tiêu, trọng tâm xuyên suốt, động lực phát triển và chủ trương đột phá lớn trong nhiệm kỳ.

Tại phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi quan tâm đến nội dung đánh giá công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tán thành với khẳng định đầu tiên và đề nghị sửa một số chi tiết, nội dung sau khi sửa lại như sau: "Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, có nhiều đổi mới; qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên”.

Tại phần đánh giá "Hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động của báo chí, phát thanh, truyền hình từng bước được nâng cao” (thuộc phần III, mục A), tôi đề nghị sửa lại thành tố thứ 2, nội dung sau khi sửa lại như sau: "…; hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại”. Riêng về nội dung này, tôi xin bổ sung làm rõ một số kết quả nổi bật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cũng như vai trò của các cơ quan báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020:

"Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hệ thống thông tin cơ sở được xây dựng, củng cố, đảm bảo cung cấp nhanh chóng, kịp thời, chính xác các sự kiện chính trị, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và bám sát đường lối phát triển chung, các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đảm nhiệm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, vừa là diễn đàn của Nhân dân. Với vai trò là kênh thông tin chính thống, báo chí đã thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, phê phán sai phạm và đấu tranh chống luận điệu sai trái, thù địch... góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, các cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tiếp tục thực hiện lộ trình trở thành cơ quan báo chí đa loại hình, đa phương tiện với hoạt động ngày càng chuyên nghiệp. Cùng với sự đa dạng, đổi mới của các loại hình báo chí, lĩnh vực bưu chính - viễn thông tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, góp phần phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân”.

Ngoài ra, tôi đề nghị: Trong văn kiện quan trọng này, nên viết hoa từ "Nhân dân” thay vì viết thường như hiện nay. Bởi, theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/3/2020, có nhiều thay đổi về các trường hợp bắt buộc phải viết hoa trong văn bản hành chính so với quy định trước đây. Cụ thể, danh từ "Nhân dân” thuộc trường hợp đặc biệt, bắt buộc phải viết hoa trong các văn bản hành chính.  


Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Tuấn
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục