(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.


Hoàng Thị Ngọc Mỹ
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy 

Về chủ đề của đại hội đồng thời là tiêu đề báo cáo chính trị, tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Tôi cho rằng, các thành tố của chủ đề có tính khái quát cao, ngắn gọn, súc tích, thể hiện được tư tưởng chủ đạo của đại hội, đồng thời khẳng định được mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến hết nhiệm kỳ. Tôi cũng cho rằng, 21 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phù hợp, khả thi, có tính phấn đấu, các chỉ tiêu đều bám sát chỉ tiêu định hướng của T.Ư, nhất là các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… 

Đặc biệt, tôi thống nhất cao với việc xác định mục tiêu: "Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”. Bởi vì theo tôi, đây là mục tiêu đảm bảo tính khái quát, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và xu hướng phát triển chung của đất nước; đồng thời, thể hiện được quyết tâm chính trị cao của BCH Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, dự thảo báo cáo đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đối với lĩnh vực kinh tế, như: lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược; đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp Nhà nước…

Qua nghiên cứu tôi cho rằng, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra đã đầy đủ, việc xác định 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược đã phản ánh đúng những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong nhiệm kỳ, có những nội dung được ưu tiên trong từng đột phá chiến lược, định hướng phát triển các ngành kinh tế... Chính vì thế, tôi tin tưởng các nhóm giải pháp sẽ phát huy hiệu quả, tạo ra những động lực to lớn thúc đẩy kinh tế phát triển đạt mức trung bình của cả nước - đúng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 

Hoàng Thị Ngọc Mỹ
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy 

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục