(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.


Đinh Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chúng tôi nhất trí với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xin được nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, cấp ủy và UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập, bồi dưỡng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác KTGS và kỷ luật Đảng.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp chủ động xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp; chương trình KTGS toàn khoá, hàng năm và các chương trình KTGS chuyên đề của cấp uỷ, UBKT các cấp đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như: Công tác tổ chức, cán bộ, quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư… Tăng cường giám sát người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền các cấp về phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm nêu gương và việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường KTGS việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát. Công khai kết quả KTGS, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định.

Ba là, thường xuyên nắm chắc tình hình chấp hành kỷ luật của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm minh, kịp thời, hạn chế tác hại xảy ra.

Bốn là, trong quá trình kiểm tra, kết luận, xử lý phải kết hợp tuyên truyền, thực hiện công khai (theo quy định) về những hành vi vi phạm và việc xử lý của tổ chức Đảng, nhất là những trường hợp dư luận quan tâm; khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng.

Năm là, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa UBKT và cơ quan chức năng theo quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa UBKT với cơ quan thanh tra Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện KTGS, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm.

Sáu là, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/2/2019 về chế độ KTGS công tác cán bộ và Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Bộ Chính trị; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư T.Ư quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác KTGS và kỷ luật Đảng; Kết luận số 311-KL/TU, ngày 14/5/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28/12/2016 và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh”.

Bảy là, quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS có bản lĩnh, liêm chính, năng lực, uy tín và chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Đinh Văn Hùng 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 


Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục