(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi nhận thấy dự thảo đã đánh giá toàn diện, khách quan về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực.Đại tá Hà Tất Đạt, UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) đã được nêu bật như: xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững chắc, LLVT tỉnh vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu và xử lý mọi tình huống; triển khai hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới; công tác tuyển quân hàng năm được thực hiện chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao… Đây là nền tảng quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ trương, đường lối đúng đắn trong công tác QP-QSĐP và nhiệm vụ BVTQ.

Trên cơ sở đó, tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới. Xác định một số giải pháp cụ thể trong việc kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng trong KVPT gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và sức chiến đấu. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Bên cạnh đó, đầu tư khai thác, phát huy tiềm lực vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác QP-QSĐP. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa quân đội và công an trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

Đại tá Hà Tất Đạt
UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục