(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu cho thấy dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được xây dựng công phu, toàn diện, có nhiều đổi mới, có căn cứ, cơ sở khoa học và cơ bản nhất trí với bố cục, những nhận định, đánh giá, những tồn tại và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo đã nêu.

 

Bên cạnh đó còn có một số nội dung, câu chữ đề nghị xem xét, chỉnh sửa. Về dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới, trong phần này dự thảo lặp lại hai lần “nhiều biến động khó lường” khi dự báo về tình hình kinh tế thế giới và tình hình an ninh chính trị thế giới. Viết như vậy dẫn đến cách hiểu chúng ta thụ động thiếu tính dự báo chiến lược, không xây dựng được các kịch bản xảy ra. Trong khi đó, chúng ta có trí tuệ toàn Đảng, toàn dân, có nhiều viện nghiên cứu chiến lược, có kinh nghiệm 30 năm đổi mới, có nhiều nhân sỹ, nhà khoa học, nhà lãnh đạo chiến lược..., do vậy đề nghị thay cụm từ “nhiều biến động khó lường” bằng cụm từ “diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng tới sự ổn định chung”.

 

Về mục tiêu tổng quát 5 năm tới đề nghị sửa “... xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...” thành “xây dựng nền tảng để nhanh chóng đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...”. Viết như vậy mang tính hối thúc mạnh mẽ hơn bởi sự nghiệp CNH-HĐH của toàn Đảng, toàn dân không thể chậm chễ hơn, sau 40 năm đất nước thoát khỏi chiến tranh, dân ta vừa mới thoát khỏi đất nước nghèo, kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp.

 

Về công tác xây dựng Đảng (phần XV: Xây dựng Đảng TS-VM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng). Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Đề nghị T.ư tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện và có giải pháp chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước”.

 

Đối với nhiệm vụ tổng quát trong 5 năm tới, ngoài những nội dung đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, bổ sung thêm công tác xây dựng Đảng, đề nghị T.ư tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho người lao động, nhất là cho công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, tập trung tại KCN, khu chế xuất để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động cho CNLĐ. Chú trọng phát triển Đảng là những người xuất thân từ CNLĐ, CNLĐ trẻ tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Bởi vì T.ư xác định mục tiêu phát triển trong 5 năm tới là “... phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại...” mà lực lượng đông đảo trong xã hội chính là giai cấp CNLĐ.

 

Về phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, ngoài những nội dung đã nêu trong báo cáo đề nghị T.ư có cơ chế, chính sách đối cán bộ khối Đảng, đoàn thể, có chính sách luân chuyển cán bộ khối cơ quan Đảng, đoàn thể sang khối QLNN và ngược lại. Đồng thời, quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về chất lượng và số lượng. Đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở cho công nhân, thiết chế văn hóa cho công nhân; sửa đổi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động như: tiền lương, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân.

 

 

 

 

                                                                    Bùi Tiến Lực

                                                        (TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh)

 

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

(HBĐT) -Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ trong toàn lực lượng tổ chức cho đảng viên và CB, CS nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Khẳng định rõ hơn vai trò của thanh niên, trí thức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(HBĐT) - Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết, tình cảm và niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, BTV Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong đó, tổ chức cho ĐV-TN thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục xây dựng tiềm lực QP-AN, sẵn sàng đối phó và ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ thù

(HBĐT) - Trong những năm qua, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình biển Đông. Nhất quán với chủ trương, đường lối Đảng và nhân dân ta luôn kiên định với mục tiêu hòa bình, giữ vững độc lập chủ quyền, nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển KT -XH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 thành phần dân tộc, đã cùng đoàn kết chung sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát triển các dân tộc thiểu số, ra sức xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15-9, Toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.