(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Dự thảo báo cáo đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi nhận thấy chủ đề báo cáo mang tính khái quát, ngắn gọn, súc tích, văn phong rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu được phản ánh đầy đủ, toàn diện. 

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng, an ninh để tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội

Qua nghiên cứu, tôi đồng thuận, nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo tôi, dự thảo được xây dựng công phu, chất lượng, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tôi tâm đắc với phần đánh giá "Công tác QP-AN, tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi phục vụ hiệu quả phát triển KT-XH” (trang 18 - 19, thuộc phần thứ nhất - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020). Cụ thể, tại phần đánh giá liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an, tôi nhận thấy những nội dung quan trọng, cốt lõi nhất trong 5 năm qua đã được đề cập đầy đủ với sự khái quát cao, thể hiện cách nhìn nhận sâu sắc, thông tuệ. Về cơ bản, tôi nhất trí với các đánh giá và đề nghị sửa một số chi tiết, nội dung sau khi sửa lại như sau: "Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu, chú trọng triển khai nhiệm vụ, từ đó góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị đối ngoại của tỉnh, giữ ổn định tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển chung”.

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Báo cáo chuẩn bị công phu, khoa học, chặt chẽ, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh 

(HBĐT) - Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề như dự thảo, báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chặt chẽ, phản ánh toàn diện, có sự kế thừa, thống nhất, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh, phản ánh đúng tình hình khách quan, vị thế của tỉnh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn tham gia ý kiến về một số nội dung, lĩnh vực dự thảo báo cáo chính trị

(HBĐT) - Phát huy vai trò của một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã đôn đốc các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để có ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển


(HBĐT) - Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt mục tiêu phấn đấu rất cách mạng, đó là: "Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 có thêm 2.500 doanh nghiệp, HTX thành lập mới, có khoảng 5.000 doanh nghiệp, HTX hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng gấp đôi so với năm 2020”. Chúng tôi cơ bản nhất trí với những định hướng, mục tiêu, giải pháp được đưa ra trong dự thảo báo cáo, đó là tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế…

Xác định giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương


(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi nhận thấy dự thảo đã đánh giá toàn diện, khách quan về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII được chuẩn bị kỹ, công phu, kết cấu hợp lý, nội dung sát thực tế

(HBĐT) - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề của Dự thảo. Báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chất lượng cao.

Đề nghị sửa đổi nội dung phần “Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới”

(HBĐT) - Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng công phu, có số liệu minh họa thuyết phục cho từng phần, đảm bảo về bố cục và nội dung. Tôi hoàn toàn nhất trí với phần thứ hai "Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trong đó, thống nhất cao với 4 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và định hướng "phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.

Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Theo chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì thành tố thứ nhất "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ” là một mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Dự thảo báo cáo chính trị đã xác định các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao

(HBĐT) - Qua nghiên cứu tôi nhận thấy, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực thành quả phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo, từ mức 24,38% năm 2015 còn 8,56% năm 2020. Như vậy, với mức giảm bình quân 3,16%/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của tỉnh đang thấp nhất so với các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc. Đây là kết quả đáng tự hào, thể hiện rõ quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong nhiệm kỳ qua.

Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Phấn khởi trước diện mạo đổi mới của quê hương

(HBĐT) - Trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do BTV Tỉnh ủy tổ chức đang được triển khai theo đúng kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, yêu cầu, đánh giá, phân tích toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đồng thời đề ra những mục tiêu, giải pháp cách mạng, đột phá, bảo đảm tính khả thi cao, tạo sức bật mới phát triển KT-XH của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 292-KH/TU, ngày 2/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Hòa Bình trân trọng đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, Báo Hòa Bình cũng mở chuyên mục để mọi tầng lớp người dân tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện quan trọng này. 
Ý kiến đóng góp của độc giả xin gửi về địa chỉ toasoan@baohoabinh.com.vn

Huyện Cao Phong:
Đề cao trách nhiệm xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện

(HBĐT)-Cùng với tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, Huyện ủy Cao Phong chú trọng đến chất lượng xây dựng các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.