(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo các báo cáo đã đề cập đến những vấn đề cơ bản, then chốt nhất liên quan đến vận mệnh, tiền đồ phát triển của đất nước, dân tộc. Các dự thảo văn kiện được đánh giá chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đảng bộ Viện KSND tỉnh tham gia đóng góp một số ý kiến:


Đồng chí Lại Anh Tuấn
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Đối với báo cáo chính trị tại đại hội, cần đưa vào phần đánh giá tổng quát một số thành tựu nổi bật. Trong mục 12, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, về định hướng thứ 4 (trang 14), bổ sung thêm câu "nền tảng” sau chữ trở thành; về định hướng thứ 6 (trang 15), bổ sung sau câu thiên tai: "chủ động, kịp thời phòng chống dịch bệnh có hiệu quả”; về định hướng thứ 7 (trang 15), bổ sung thêm sau câu: Bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội: "an ninh lương thực”; về định hướng thứ 9 (trang 15), bổ sung thêm sau câu: nâng cao niềm tin của nhân dân: "đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị”. 

Về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII: Nội dung, sắp xếp thứ tự của 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới 2021-2025 nên sắp xếp nhiệm vụ (3) lên nhiệm vụ (2), nhiệm vụ (2) xuống nhiệm vụ (3). Vì có bảo vệ vững chắc độc lập, tự chủ mới có điều kiện để phát triển KT-XH. 

Đối với Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030:

- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện chiến lược 10 năm 2011-2020 cần nêu ngắn gọn hơn. Nguyên nhân yếu kém nên bổ sung thêm nguyên nhân khách quan cho đầy đủ. 

- Những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững… Dự thảo cần nêu thêm: Cần quan tâm chính sách giảm nghèo bền vững (không tái nghèo), có chính sách quan tâm đến phát triển vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số tạo sự cân đối phát triển giữa vùng, miền, nhất là vùng khó khăn, tạo điều kiện cho những vùng này được thừa hưởng thành quả công cuộc đổi mới 35 năm qua đem lại. 

- Có chính sách bảo vệ trẻ em, nhất là giáo dục và kết hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội, khi tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang là nỗi bức xúc của toàn xã hội.

- Các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngoài phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức CT-XH, đoàn thể Nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo cáo cần nêu thêm: Vai trò người đứng đầu, cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Kiểm toán và toàn hệ thống chính trị trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Đối với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025:

- Về mục tiêu đến năm 2025 đa số các ý kiến lựa chọn phương án 1: "Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao". Phương án này phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển trong thời gian tới.

- Các giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần bổ sung: Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. 

- Những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cần lưu ý đến kiện toàn bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo dẫn tới không có cơ quan nào thực hiện; một số việc thu gọn đầu mối quản lý; xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, kỷ cương; đào tạo cán bộ vừa có đạo đức, có tài, phụng sự tổ quốc và Nhân dân; đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ, lấy công việc làm thước đo để phân loại.

Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 2 - Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng - giải pháp căn cơ

(HBĐT) - Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; mở rộng dân chủ, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu… Đó là những giải pháp căn cơ giúp Kim Bôi xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển. Và để thực hiện nhóm giải pháp đó, Kim Bôi xác định: Tập trung cho công tác cán bộ là nhiệm vụ tiên quyết.

Đảng bộ huyện Kim Bôi nâng cao chất lượng hệ thống chính trị: Bài 1 - Đề cao vai trò cơ sở

(HBĐT) - Hệ thống chính trị vững mạnh thể hiện bằng hiệu quả các hoạt động tại địa phương. Thực tiễn ở huyện Kim Bôi cho thấy nơi nào quan tâm xây dựng hệ thống chính trị thì ở đó có sự phát triển.

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Huyện Cao Phong: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW: Quyết tâm, trách nhiệm, thực chất, chú trọng vai trò nêu gương

(HBĐT) - Hàng năm, ngay từ tháng 1, 100% cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), công chức, viên chức nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo (HT) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu HT Bác được cá nhân hóa, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, vai trò, trách nhiệm của từng người, không rập khuôn, hình thức. Điều đáng ghi nhận trong quá trình Đảng bộ huyện Cao Phong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đó là vừa phát huy được vai trò nêu gương của CB, ĐV, vừa tạo sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân và người lao động. Vì thế, Đảng bộ huyện đã đưa việc HT Bác đi sâu vào cuộc sống.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Không bỏ lỡ cơ hội phát triển

(HBĐT) - Với lợi thế cảnh quan, môi trường, bản sắc văn hoá, kề cận và nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, tỉnh đứng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục