(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.


Phạm Xuân Trí

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân của tỉnh có bước phát triển về số lượng, chất lượng, trưởng thành về năng lực quản trị, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả SX-KD, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong công cuộc phát triển KT-XH của địa phương. Hàng năm, các DN đã tạo doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo ra năng lực sản xuất mới, nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đồng thời, tích cực tham gia ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, phát triển KT-XH của tỉnh.

Chúng tôi đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đưa ra những quyết sách lớn, với nhiều chỉ tiêu, giải pháp đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thiết thực hỗ trợ kinh tế tư nhân, cộng đồng DN phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn, thiết thực hơn cho phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương Hòa Bình mạnh giàu và nhân ái.


Phạm Xuân Trí

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục