(HBĐT) - Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do BTV Tỉnh ủy tổ chức đang được triển khai theo đúng kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, yêu cầu, đánh giá, phân tích toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đồng thời đề ra những mục tiêu, giải pháp cách mạng, đột phá, bảo đảm tính khả thi cao, tạo sức bật mới phát triển KT-XH của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 


Cán bộ, đảng viên Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Các nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, cán bộ, Nhân dân trong tỉnh đang quan tâm nghiên cứu, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh cho rằng: Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, thể hiện trách nhiệm của BTV Tỉnh ủy, các cơ quan soạn thảo đã phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc, các tầng lớp Nhân dân… Những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cũng phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tuy nhiên, đề nghị cần quan tâm tới công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống đồng bào vùng dân tộc, vùng khó khăn, đặc biệt cần quan tâm đến chăm lo đời sống người cao tuổi, phát huy sức mạnh toàn dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. 

Đồng chí Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh cho biết: Những năm tới, tỉnh cần xây dựng tốt quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm, từ đó tập trung nguồn lực đầu tư phát triển các vùng lõi kinh tế như Lương Sơn, TP Hòa Bình, Lạc Thủy, tạo sức lan tỏa thúc đẩy kinh tế nhanh, bền vững. 

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng: Văn kiện phải nêu được những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời, phải thể hiện được tinh thần đổi mới mạnh mẽ với khát vọng phát triển, từ đó đề ra các giải pháp khả thi thực hiện. Tỉnh cần có giải pháp cụ thể thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược theo hướng riêng có, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng đi vào thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng tới kỹ năng người lao động; huy động các nguồn lực, phát triển các vùng động lực kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng thông tin, hạ tầng công nghệ số, phát triển đô thị, dịch vụ; cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường kinh doanh, khuyến khích tập đoàn đa quốc gia, thu hút những doanh nghiệp có tiềm lực tham gia phát triển du lịch, đô thị, dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch gắn với phát triển môi trường bền vững; phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập người dân...

Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 292, ngày 2/6/2020 về tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến theo đúng lộ trình đề ra, đã tổ chức lấy ý kiến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ; các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức; Đại học Quốc gia, Ban Kinh tế T.Ư đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đang tập trung chỉ đạo lấy kiến các tầng lớp Nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được đăng tải công khai trên Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Thời gian thực hiện tháng 8/2020. BTV Tỉnh ủy giao: Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chỉ đạo Tổ biên tập chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ yêu cầu, nội dung kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện tại đại hội cấp huyện và tương đương; báo cáo BTV Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (qua Văn phòng Tỉnh ủy) đảm bảo đúng kế hoạch. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn MTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện tốt kế hoạch. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện, hồ sơ đại hội theo kế hoạch...

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia vào dự thảo văn kiện là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được tiến hành khoa học, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; phát huy được trí tuệ tập thể, tiếp thu ý kiến tham gia một cách khách quan; phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng việc góp ý để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước; góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các ý kiến đóng góp cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; phù hợp với thực tiễn; nội dung đóng góp bảo đảm ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp thu, hiệu quả.

                                                                               Lê Chung

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục