(HBĐT) - Qua nghiên cứu tôi nhận thấy, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực thành quả phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo, từ mức 24,38% năm 2015 còn 8,56% năm 2020. Như vậy, với mức giảm bình quân 3,16%/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của tỉnh đang thấp nhất so với các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc. Đây là kết quả đáng tự hào, thể hiện rõ quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong nhiệm kỳ qua.


Bùi Thị Luyến, Văn phòng Đảng ủy xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn)

Cá nhân tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nhìn chung, tôi thấy các chỉ tiêu đều có tính phấn đấu cao, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Nhất là các chỉ tiêu về giảm nghèo (đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5 - 3%); tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM (đến năm 2025, số xã NTM đạt 70% trở lên); GRDP bình quân (đến năm 2025) đạt 100 triệu đồng/người/năm… Theo tôi, đây là các nội dung khó, vì cùng với nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu còn đòi hỏi bản lĩnh rất cao để duy trì được sự bền vững. Cá nhân tôi cho rằng, Đảng bộ tỉnh cần xây dựng riêng cơ chế, chính sách, giải pháp đối với các địa bàn đặc thù, địa bàn đặc biệt khó khăn để vừa tạo được sự đột phá cho các địa bàn này, vừa giảm được sự chênh lệch giữa các vùng, miền, đảm bảo sự phát triển toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh.


Bùi Thị Luyến, 
Văn phòng Đảng ủy xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục