(HBĐT) - Theo chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì thành tố thứ nhất "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ” là một mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.


Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Từ những kết quả đạt được; những khuyết điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trong đó, hàng năm phấn đấu có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để đạt được mục tiêu nêu trên, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ tới, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; coi trọng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

Quan tâm đầy đủ đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là ở chi bộ. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Giữ vững kỷ cương, nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa bàn thực sự vững mạnh.

Tăng cường hoạt động và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để chủ động phát hiện, phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở mỗi đơn vị, cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo” và lãnh đạo các đoàn thể CT-XH vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh CCHC. 

Cần thực hiện 3 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng, đó là:

Nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nội dung công tác. Coi vai trò lãnh đạo của cấp ủy là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định kết quả thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tập thể cấp ủy và cá nhân từng cấp ủy viên xây dựng kế hoạch cụ thể, dành thời gian thích đáng cho công tác xây dựng Đảng; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Thực sự phát huy dân chủ, đề cao tính chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, coi đây là giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong suốt nhiệm kỳ.    

Xác định công tác KTGS là chức năng quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng, do đó, phải được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là ở cấp cơ sở. 

Nguyễn Đức Cường
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục