(HBĐT) - Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng công phu, có số liệu minh họa thuyết phục cho từng phần, đảm bảo về bố cục và nội dung. Tôi hoàn toàn nhất trí với phần thứ hai "Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trong đó, thống nhất cao với 4 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và định hướng "phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.


Đồng chí Bùi Thị Phước, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng (Lạc Sơn)

Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng công phu, có số liệu minh họa thuyết phục cho từng phần, đảm bảo về bố cục và nội dung. Tôi hoàn toàn nhất trí với phần thứ hai "Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trong đó, thống nhất cao với 4 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và định hướng "phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.  

Tại phần thứ nhất "Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020”, tôi cơ bản nhất trí các nội dung và xin đóng góp ý kiến vào nội dung "Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) tiếp tục đổi mới” (Mục 3, phần A-I). Theo tôi, nên chia tách thành 2 phần, sắp xếp lại các ý trong từng phần cho logic và diễn đạt rõ ý hơn. Cụ thể, nên sửa lại là:

3- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả.

3.1 - Tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH theo hướng sâu sát thực tiễn, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy Nhân dân, đoàn viên, hội viên là chủ thể để tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của Nhân dân; đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể CT-XH từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng chất lượng, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm. Điển hình như các cuộc vận động: (trích dự thảo báo cáo); các phong trào thi đua: (trích dự thảo báo cáo); các đề án, mô hình hoạt động (trích dự thảo báo cáo). Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và không ngừng đổi mới, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tiếp tục phát huy tốt vai trò trong giai đoạn 2015 - 2020.

3.2 - Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, MTTQ và các đoàn thể CT-XH thường xuyên kiện toàn tổ chức, tập hợp, kết nạp thành viên, đoàn viên, hội viên; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt và đảm bảo đúng luật trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham gia nhiều ý kiến vào các dự thảo Luật, chương trình, dự án của tỉnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ và các đoàn thể CT-XH các cấp. Nhờ nâng cao hiệu quả hoạt động, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã xây dựng vững chắc về tổ chức, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục gắn kết mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và hệ thống chính quyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.


 Bùi Thị Phước 
Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quyết Thắng (Lạc Sơn)
 

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục