(HBĐT) - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề của Dự thảo. Báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chất lượng cao.


Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

Tuy nhiên, cá nhân tôi có một số ý kiến tham gia đóng góp như sau:

Tại phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025, để tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó, đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường 438B và các tuyến đường vùng động lực phát triển du lịch khác.

Đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa miền núi đặc sắc của các DTTS trong tỉnh, theo tôi nên bổ sung giải pháp: tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, nhất là khu vui chơi đảm bảo các hoạt động sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của người dân.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH sát với yêu cầu thực tiễn, tôi đề nghị cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm tốt công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Hoàng Đức Minh
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Các tin khác


Hỗ trợ nông dân sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp xây dựng quê hương

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cố gắng của các cấp, các ngành, môi trường kinh doanh của tỉnh đã từng bước được cải thiện, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển.

Tuổi trẻ sắt son niềm tin, tiến bước theo Đảng

(HBĐT) - Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những ngày này, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta nói chung, ĐV-TN xã Bắc Phong (Cao Phong) nói riêng cũng triển khai nhiều hoạt động, phần việc, công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục