(HBĐT) - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề của Dự thảo. Báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chất lượng cao.


Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình.

Tuy nhiên, cá nhân tôi có một số ý kiến tham gia đóng góp như sau:

Tại phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025, để tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó, đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường 438B và các tuyến đường vùng động lực phát triển du lịch khác.

Đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa miền núi đặc sắc của các DTTS trong tỉnh, theo tôi nên bổ sung giải pháp: tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, nhất là khu vui chơi đảm bảo các hoạt động sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của người dân.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH sát với yêu cầu thực tiễn, tôi đề nghị cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm tốt công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Hoàng Đức Minh
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Các tin khác


Nhân dân đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

(HBĐT) - Qua các phương tiện truyền thông, tôi đã nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ưu tiên nguồn lực nhiều hơn nữa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.

Tiếp tục thúc đẩy công tác văn hóa, thể thao và gia đình

(HBĐT) - Trước tiên, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ đề, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo được xây dựng công phu, dung lượng hợp lý, trình bày khoa học, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bổ sung thêm trong đánh giá, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới trong các lĩnh vực

(HBĐT) - Tôi nhất trí cao với các nội dung được soạn thảo, dự thảo văn kiện được xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Đóng góp một số nội dung thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Tôi cơ bản nhất trí và xin tham gia một số nội dung sau:

Cần có giải pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục